مېرمن لیسا ستاک فلم جوړونکی د نظرونو٫ خیال او د فلم آنلاینه خپرولو برخه کی

Posted on at

This post is also available in:

د انکس فلم٫ فلم جوړونکو ته د فلم خپرولو شبکی کارول د دوی د درک او فهم ټول ژوند ته یی یو معموله امر دی٫ مکر لیسا استاک (Lisa Stock)  فلم جوړونکی خپل حرفه ای سفر یی د فلم جوړولو کی د نورو نه مخته پیل کړلو. مګر هغه په یوه مرکه کی د انکس فلم سره وایی.

"د هغه وخت نه چی څلور کلنه وم ټولو ته می ویل چی زه به د فلم کارګردانه شم." دغه پړاو د آسترالیا جادوګر فلم سره پیل شولو. "هر کال چی دغه فلم د تلویزیون په پاڼه کی خپریدلو زه ډیر ورته خوښ کیدلم."

مېرمن استاک (Stock) ډیر ژر په دی پوه شوه چی د هغو د زړه خوښه رشته یی فلم جوړول دی.

"تر اوسه په یاد یی لرم کله چی ډیره ځوانه وم د هغو نه می وپوښتل چی دا څه شی دی. هغو وویل٫ دا یو فلم دی٫ دوی یی په هالیود سیما کی جوړوی او هماغلته یی ویل چی ته هم دا کار کولی شی. "

کورنۍ می او زه ډیر سرسخته د آسترالیا جادوګر فلم مینه وال یو. د هغو شیانو لیدل چی څرنکه افسانه او خیال اچونی وکولی شی د یوی وړی نجلی خیالونه خپل ځان ته جذب کړی٫ ساده دی. تر اوسه مېرمن استاک په دی باور ده چی د هغو د فلم جوړولو نمونه نیول شوی د قدیمی فلمونه ده. هغو وویل چی.

"دا یو ډول فلم دی چی غواړم جوړ یی کړم. ځینی شیان لږ د واقعیتو نه لری دی مګر زموږ ورځنی ژوند سره همرنکه یی دی."

د مېرمن استاک آخرینه فلم په نامه د دوزخ باندی ډیر ژر به د ګلچین فلمونو پایګاه چی د ننداره کونکو یوی ډلی تحسین سره پرانیستل شو. که څه هم د فلم افتتاح یوه سنتی لاره د نویو فلمو خپرولو تبلیغاتو لپاره ده٫ مېرمن استاک د انکس فلم یو فلم جوړونکی په توکه نوی لاری او واکمنی د فلم خپرولو لپاره خپل ځان او نورو ملګرو ته یی په ښه توکه پوهیږی. په دغه اړه وایی.

"د مستقله فلم جوړونکو په اړه می ډیر فکر کړی دی٫ یو شمیر ډیر مستقله فلم جوړونکی خپل شخصی فلم جوړولو سازمانونه لری او غواړی چی خپل فلمونه جوړ کړی. مګر څرنکه خپل فلمونه خلکو ته ورسوی؟ ځینی ځایونه لکه انکس فلم غوندی تاسو مجبوره کوی چی متفاوته فکر وکړی."

د مېرمن استاک فلسفی پر اساس باندی ټول فلم جوړونکی کولی شی د فلم خپرولو شبکو او نورو دیجیتالی شیانو په کمک باندی لویوی کارونو ته لاس ووهی. په آخره میاشت کی٫ هغو وکولی شو چی د تویتر له طریقه خپل فلم ته پرمختک ورکړی او خرڅ یی کړی. هغو هم اجتماعی رسانی یی د اړیکو برقراره کولو لپاره د نورو فلم جوړونکو سره په کار وړی دی. د هغو په وینا باندی٫ دا تل ښه لاره ده. د یو قدیمی فلم جوړونکی خبری یادونی باندی٫ مېرمن استاک د یو پراخه اړیکی نه د فلم دیجیتالی خپرولو نه برخورداره ده.

"د هغو آخرین ټولکی ورځی سره ما ته یی وکتل او وویل ستاسو ټولو نه غواړم چی پښه بیرون کښښدی او ښه فلموه جوړ کړی. کافی وخت ټول ته شته دی ترڅو چی ښه فلمونه جوړ کړی او ښی قصی روایت کړی."About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160