جوانان آینده سازان جامعه

Posted on at


 


انسان یک مخلوق اجتماعی است.به این معنی که در جامعه متولد شده بزرگ میشود و بلاخره میمیرد و این پروسه در سه مرحله تکمیت می گردد یعنی طفلیت جوانی و پیری.


از نظر علم طبابت وجود انسانها از ملیونها حجره تشکیل یافته که با گذشت عمر انسان ای حخرات ضعیف شده در اخیر از بین میرود .


با در نظر داشت این همه آینده از دو لحاظ به جوانان مربوط میگردد.


نخست اینکه جوانان سال های زیادی از عمر خود را در پیش دارند . کشور ما یک کشور جنگ زده ای است


 


  


 


که سال ها دشواری را پشت سر گذشتانده به چشم به امید این است که جوانان این سر زمین بحران زده با کمک های   جامعه جهانی بتوانند کشوررا آباد سازد .


و از سوی دیگر ساختن دو باره ی یک ملت کاری ساده ای نیست کو ششهای زیاد مبارزه های پی درپی استعداد خالق العاده عقل سلیم وصحت سالم میخواهد.


واین همه را میتوان در وجود جوانان دید. به شرط اینکه جوانا ن متوجه رسالت تاریخی خود شوند.


خود را با علم آراسته ساخته و سخت زحمت بکشند. باپیشرفت های ساینس وتخنیک خود را آشنا سازند .از سهولت های علم کمپیوتروانترنیت استفاده ای عظمی نماین


 .


همچنان عزم محکم و اراده ای قوی داشته باشند هدفمند باشند وبه آینده باور داشته هیچگاه شکارنا امیدی نگردند.دنبال هوا و هوس نبوده در بین مردم روحیه ای برادری اتحاد و یک دست بودن را ایجاد کنند.


در پی آن باشند تا همگام با جهان حرکت کنند وبه جان فدایی آماده ای خدمت به مردم و وطن خود باشد


 


 


 


( آرزو )                  About the author

160