معلومات در باره سید جمال الدین افغانی

Posted on at


 

 

در آغاز قرن 19 سال 1838 مردی با داشتن هیگل قوی و چهره ی گندمی که بیشتر از شرقی بودن اش نمایندگی می نمود وجبه وچپن سیاه عمامه ی کوچک و سفید لباس بنام سید جمال الدین افغانی دیده به جهان گشود. گرچه در افغان بودن سید جمال الدین عرب ها و ایرانی ها تکذیب میکنند و به خود نسبت میدهند اما او در اصل منسوب به خانواده ی مطهر نبویست و از جمله ی نابغه ها، حکماء و از بزرگترین اندیشمندان وقت خود بود و تا به حال هم است. استدلال روشن و قاطع او در هنگام بحث و گفتگو در مورد مسائل گوناگون در اذهان عامه تاثیرات خاصی را از خود بجا میگذاشت گرچه راه را که در پیش گرفته بود کمتر کسانی بودند که همت قدم زدن در چنین راه در خیال می پروراندن. سید افغانی با داشتن اخلاق حمیده و با دارا بودن قریحهء تابناک و استعداد عالی توانست که رهبری جوامع اسلامی را بر عهده بگیرد و در نشر مبادی اسلام و تجدید افکار مسلمانان نسبت به اسلام، دست بکار شود و بخصوص مسلمانان مشرق زمنین که روی علاقه ای خاصی که به او داشتن در اطراف او تجمع می نمودند و کسب فیض میکردند. در مورد شخصیت والای سید جمال الدین افغانی دانشمندان متعدد نظریات ذيل را ائه نمودند.

بطورعام گفته می توانیم که آن دقت ذهنی ونیروی عقلی وبصیرتی را که خداوند(ج) برای ســید جمال الدین افغـانی أرزانی فرموده بودند جـز برای پیــامبران (علیهم السلام) به کسـی دیگــری نداده بود.___محمد عبده___

وامام محمد عبده از متفکرین مصری در مورد استاد خود (سید جمال الدین افغانی) چنین اظهار نظر میکند. عبده میگوید,(لقد أوتیت من لدنه حکمة أقلب به القلوب وأ عقل العقول!.. وأعطانی حیاة أشارک بها محمد وابراهیم والأولیاء القدسین) وميگوید که سید افغانی درویش طبع بود وبعضی اوقات مناجات کرده به خود میگفت (أنت أیها الدرویش الفغانی! مم تخشی؟!.... إذهب وشأنک, ولا تخف من سلطان, ولا تخش الشيطان !!...إنه سیان عندی طال العمر أو قصر... فإن هدفی أن أبلغ الغایة, وحينئذ أقول : فزت ورب الکعبة) (الاعما الکامله لجمال الدین الافغانی دراسة وتحقیق د. محمد عمارة)

برای زندگی سیـــــد جمال الدین کافیـــست که گفته شود او نخستیـــن مردیست تاریخ شرق را روشن ساخت و امت را به ازادی دعوت نمود وبا شــهامت جام شــهادت درراه حصــول حریت بسر کشــید __مصطفی عبد الرازق___

سیـد که مورد احترام وعلاقهءشرق است طرف توجه دانشـمندان غرب نیز هست که کسی جز سید نتوانسته از جانب انها به این گونه تقدید وتحسین دست یابند

تاریخ سید جمال الدین افغانی همانا تاریخ تمام عیار تاریخ قضایای مشرق زمین در عصر وزمان کنونی است ___ براون____

به هر سر زمینکه سید جمال الدین افغانی قدم میگذاشت بدنبال آن هسته انقلاب را پیریزی میکرد که چون دیگ میجوشــید ومـبالغه نیســت اگر گفــته شــود در شرق بعد از این گامیــکه در خنثی ساخــتن پلان های استعماری غرب برداشـته میشود ریشــه آن همه از تعلیــمات سیــد آب میـخورد نه از دیگران __برنارد مشیل__

 او در بیداری مسلمانان جهان نسبت به تسلط استعمار گران جهان نقشی مهمی و اساسی را ایفا نمود و ازگفته های که در مورد بیداری امت اسلام را مورد خطاب قرار میداد.

ای مردم !(شما به عادات استعمار گران آشنایی ندارید. اگر به زور وقدرت خود بر آنان غلبه حاصل نمودید زود ترک سنگر میکنند. واگر بگذارید مکارانه جایی پایی برای خود خال نمایند وشما را مصروف نگهدارند بدانید که قرنهای متمادی دیگر زیر دستان آنها ذلیل وحقیر باقی خواهی ماند ).

زمانیکه اواز مبارزات سیدجمال الدین افغان جهان را در گرفت گشور های استعمار از سفرها و ارتباط او با مردم مختلف جهان بخوف امده اند و برای اضمحلال و سرکوبی وی بر پا خاستند. در نخست راه تملق و توصیه و بعد او را تهدید و تطمیع و بعد به تبعید اش کمر بستندAbout the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160