اففانستان

Posted on at


 ما میخواهیم تا در آینده افغانستان خوبی بسازیم


 About the author

shamayel-uosufi

i am shamayel uosufi student of baqnazargah high school in 11th class.

Subscribe 0
160