صلح

Posted on at


صلح اساس و تهداب زندگی انسان است  به خاطر ترقی کردن یک جامعه وبه خاطر آرامش وخوشبختی مردم جامعه صلح ضروری میباشد درهر جایکه صلح باشد در آنجا مردم آن همیشه خوشحال وآسوده میباشند اطفال ونوجوانان بدون ترس به خاطر آموختن به مکتب میروند بزرگان هم به وظیفه میروند .  


جایی که امنیت نباشد مردم آن به تهدید بزرگ روبرو میشوند ودرفقربیچارگی زندگی می کنند و زندگی مردم تلخ است جنگ راه حل مشکلات نمیباشد  هوشیاران کسانی اند که به اولاد ها واطفال خود میراث نیک بجا میگذارن وبه هموطنان خود صلح میخواهند ما باید در وطن خود صلح بیاوریم  صلح بسیار خوبی ها را دریک جامعه می آورد   زندگی کار صلح هر سه مفهوم به هم وابسته است صلح نام زندگی وزندگی نام صلح است  انسان وقتی به ارزش صلح میفهمد که ازداشتن صلح محروم باشد وهمیشه به  جنگ آغشته باشد باوجود صلح مردم در فضای محبت،اخوت،صمیمیت،دوستی به سر میبرند                                     صلح وثبات زندگی بشری وجامعه را بسوی پیشرفت سوق میدهد جایی که صلح باشد همانجا مردم میتوانند به خوبی وخوشی زندگی کنند علم بیاموزند وبه فکر اتحاد و اتفاق باشند صلح وثبات امنیت مردم را تامین میکند چهره صلح مردم را به سوی خوشبختی می برد ومردم هم آغوش خودرا باز می کنند صلح از دو چیز گرفته  شده است یک اعضای خانواده ، بزرگان قوم          


اگر در جامعه ما صلح وثبات نباشد پس ما مکتب رفته نمی توانیم نمی توانیم حتی از خانه خود بیرون شویم 
About the author

laili-zia

Laili Zia was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 0
160