اسراف

Posted on at


چرا اسراف کردن زشت و ناپسند است ؟                                                         


برای این که به این سوال جواب دهیم ، به طور مثال برای بارورشدن یک درخت سیب،چه مقدار انرژی آفتاب لازم است؟ چه مقدار آب و هوا ومواد معدنی باید مصرف شود وچه افردی باید زحمت بکشند و بکوشند ، تایک سیب به دست شما برسد؟                        


وقتی قسمتی ازیک میوه را دور می اندازید! درحقیقت نتیجه آن همه کار و زحمت را دور انداخته اید ، علاوه  براین، انسان دیگری را از نعمت های خدا (ج) محروم نموده اید و حق او را تلف کرده اید . آیا راضی میشوید ، کودکی گرسنه بخوابد وشما مقداری از غذای خود دوربیندازید ؟ یا میوه ها را نیم خورده ومصرف نشده در خاکروبه بیندازید؟                    آیا راضی میشوید ، کودکی تشنه بماند وشما آب را بیهوده تلف کنید ؟ ویا کودکی با نداشتن قلم،کتاب،کتابچه وکاغذ از تحصیل محروم شود وشما کاغذ وکتابچه خود را بیهوده پاره میکنید ، یا نانوشته سفید به دور بیندازید آیا سزاوار است  شما بیش از حد احتیاج ، برق مصرف کنید ودیگران به قدر کافی روشنایی وبرق نداشته باشند؟ در صورتیکه خداوند (ج) آب ، آفتاب ، خاک،هوا ونعمت های دیگرش را برای همه انسان ها آفریده است و هرانسانی باید ازین نعمت ها بهره مند گردد .                                                               


پس برما لازم است تا از همه این نعمات استفاده درست وبجا نماییم ، تا ازیک طرف فرهنگ اسلامی وانسانی را در دل هایی خود نهادینه سازیم واز طرف دیگر رضایت وخوشنودی خداوند(ج) را حاصل کنیم ، چرا که خداوند (ج) اسراف کاران را دوست ندارد. چنانچه خداوند (ج) می فرماید ( بخورید وبیاشامید واز اسراف در خوردن و آشامیدن به پرهیزید) همانا  خدا (ج) اسراف کننده را دوست  ندارد .     


 


 
About the author

laili-zia

Laili Zia was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 0
160