خانواده ای از بین رفته

Posted on at


 


در سال 1388 من با یکی از همسایه هایم اشنا شده بودم که 2 خواهر و 2 برادر همرای پدر و مادر خود زنده گی میکردند . بعد از یک سال مادر اش به علت بعضی مشکلات  وفات کرد . مدتی از مرگ مادراش نه گذشته بود  که پدرشان هم به علت مریضی که داشت و فات کرد. بلاخره این خانواده از هم پاشیدند ، یک براداش به خاطر که خواهران خود را از کرسنگی نجات دهد رفت به شهری دیگری به خاطر کار.


 


 


برادراش رفت و انها تنها در خانه به سر میبردند برادرشان مدت دوسال برنگشت  سپس انها طاقت شان تمام شده بود. دختر هم دست به کار شد و برای خواهر خورداش به بیرون رفت به خاطر کار.  کار پیدا کرد و خواهراش که مکتب صنف 9 بود برایش غذا تهیه کند 


بعدا  مدتی که گذشت خبر مرگ برادش هم امد. این دو دختر و برادر شان  تنها ماندند و با فشار امدن زندگی برادر خورداش هم  از خانه رفت و دوباره بر نگشت. این دو دختر هم زنده گی شان همین  قسم باقی ماند و سر گردان ماندند . بلاخره زندگی شان تباه شد.


 


نویسده : انوش بارکزیAbout the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160