معلوماتی ټکنالوجی او اجتماعی رسانی٫ پایداره اقتصاد

Posted on at


ګرانو زده کونکو:


په دغه اونۍ کی زده کونکو د بلاګ لیکلو یا مقاله لیکلو٫ اجتماعی سایتو٫ سناریو لیکلو او نورو کی فعالیت درلودلو.د ټلفن لومړنۍ اختراع وختونو نه تر اوسه ټولنی لږ توجه یی ورته کړی ده. او په خاصه توکه تر اوسه کوم هیڅ کوښښ د مثبته تاثیر لپاره د خلکو فرهنګی ژوند باندی یی نه دی شوی. او هیڅ کومه منظمه نظریه٫ چی تلفنی اړیکی پیغامونه او کارونه بررسی کړی٫ نشته ده. او دغه کمبودی٫ په هغه وخت کی ځان ښایی کله چی د هغو مقایسه د اینترڼت علمی شبکی سره بررسی شی. دغه په هغه حال کی ده چی ټلفن٫ نن د ټولنی مختلفو اقشارو باندی٫ په ټوله نړی کی استفاده کیږی. او د هغو تاثیرات د اجتماعی ژوند باندی ډیر اغیزناکه دی. تر هغه ځای پوری چی ډیر خلک آماده دی د اینټرنت مقایسه باندی ډير لګښت د ټلفن لپاره واچوی.


 


یو مهمترینه تاثیر د ټلفن د ټولنی بیسواد قشر کار اخیستل د پرمختک په لور هیوادونو کی دی٬ یعنی هماغه خلک چی د کامپیوټر اخسیتلو توان نه لری او حتی د ثابته ټلفن سنتی شبکو نه هم کار اخلی. تحقیقات ښایی٫ چی ټلفن د پرمختکه هیوادونو او د پرمختک په لور هیوادونو کی د اړیکو سبب کرځیدلی دی. او د ټلفن ټکنالوجی د کامپیوټر ټکنالوجی نسبت پوری د ډیجیټالی اطلاعات حوزه کی د محرومه خلکو لپاره٫ موفقه وو او دی.


په آخر کی دغه نتیجی ته رسیږو چی ټلفن یوه فضا خلق کوی چی په هغو کی ټول انسان موجودات٫ د عمر٫ جنس٫ فرهنګی زمینی٫ شته٫ لاسته راوړنی او یا سلسله مراتبی موقعیت٫ یوشان کوی. په دغه صورت کی ټلفن یوه ټکنالوجی د فوق العاده کارونو سره دی. لکه: د نجونو او هلکانو فرق حذف کولو سره٫ دغه ټکنالوجی د نورو ټکنالوجیانو سره ډیر فرق کوی. لکه (موټر سیکل) فرق لری. په صورت کی هم د ټلفن مالکیت په هر ځای کی شته.(تر هغه ځای پوری چی ارزښت یی په عنوان د اجتماعی پرستیژ او یا پایګاه پوری ورکه شی)٫ دغه ټلفن ممکن دی چی اجتماعی نابرابریانی فرق وکړی ترڅو چی الګو هان د علمی استفاده سره یی د ښو اهدافو سره د اجتماعی٫ حالتونو٫ اجتماعی اړیکو او همبستګی اجتماعی نقشو ته فرق ولری. یوه بله اغیزه د ټلفن دا ده چی بیکاره وخت ډک کوی او یوه وسیله د وخت تیرولو لپاره دی. په دغه صورت کی د ورځ پاڼو او کتابونو مطالعی مانع کیږی او په دغه نتیجه کی د نړی سیاسی اخبارو نه شاته پاتی کیږو. ځکه چی محدوده اړیکه د ملکرو سره نیږیدی کیږی. 
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160