تلاش رمزپیروزی

Posted on at


 

تلاش کلیدیست که باآن میتوان هردری را در زندگی بازکرد که به طرف اهداف ماست و هر سختی راکه مانع ما میشود از سر راه برداشت وبه همین خاطر رمز موفقیت انسانها نیز در تلاش کردن نهفته شده است زیرا انسانها با تلاشی که در زندگی خود به خرج داده اندشکل زندگی رابه طور کامل عوض کرده اندتلاش مانند مشعلیست که با آن میتوان هرپستی وبلندی را پشت سرگذاشت

وقوی ترین اصلحه انسان درمبارزه زندگیست که با ان میتوان هر دشمنی را شکست داد.اشخاصی  در زندگی خود موفق به فتح بلند ترین قله های پیروزی گشته اند که به طور خسته گی ناپذیر شب و روز تلاش کرده اند

شاید اکثر ما بدانیم بسیاری از کسانی که ما امروز آنهارا به عنوان یک دانشمند میشناسیم در ابتدا افرادی عادی بودن حتی بعضی از آنهامشکلاتی داشتند که بسیاری از مردم حتی آنها را عادی هم فکر نمیکردند اما آنها با اعتماد به نفسی که به خود داشتند وتلاش های خسته گی نا پذیری که انجام دادند توانستند به جای برسند که قرن ها وقرن ها بعد از مرگ شان یاد آنها زنده باشد ونسل اندر نسل آنها را بشناسند پس حال فکرکنید که هر یک از ما که وضعیتی بهتر از وضعیت اولی انها داریم اگربه خود اعتماد کرده

وبا تلاش و پشت کار به سمت آینده قدم برداریم وهیچ کاری را کوچک نشمارده وبرای رسیدن به آن از هیچ تلاشی دریغ نکرده وبا تمام وجود به سمت آن حرکت کنیم به کجا خواهیم رسید

 About the author

160