:نگرش در مورد آینده ی بانکداری اسلامی در افغانستان

Posted on at


حمیدالله فاروقی:" نظام بانکداری اسلامی در افغانستان به سرعت در حال شکل گیری است و سیر صعودی خودرا می پیماید."


حمیدالله فاروقی استادانشکده ی اقتصاد دانشگاه کابل در یک گفتگو گفت که نظام بانکداری اسلامی نه تنها در جوامع اسلامی بل در جوامع غیر اسلامی هم کارا عمل نموده و به سرعت در حال انکشاف استوی افزود:"روند صعودی این بانکداری از نگرانی هایی مردم می کاهد، و مردم را به طرف معاملات مشارکه و مضاربه به اساس نفع و ضرر مشترک تشویق می نماید."


گرچه اخیرا بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشور ما نسبتا اوج گرفته است، اما حمید الله نور عباد استاد دانشکده ی اقتصاد و رییس مرکز ملی تحقیقات پالیسی در مورد تطبیق نظام بانکداری اسلامی گفت که در حال حاضر نظام بانکداری عنعنوی و سنتی در کشور های اسلامی در حدی ترویج کرده است که از بین بردن آن، و تطبیق کردن نظام بانکداری اسلامی به تلاش هایی پیگیر ضرورت داردوی تصریح کرد که بانکداری اسلامی معنای آنرا دارد که اعتبار کامل بین طرفین وجود داشته باشد و علاوه کرد تا وقتی که مردم در مسیر درست اسلام حرکت نه کنند، و جامعه اصلاح نه شود در آنصورت بانکداری اسلامی هم نمی تواند سیر صعودی خود را به صورت درست بپیماید


وی افزود:"در حال حاضر تعدادی از بانک ها در کشور ما هم شعبات از بانکداری اسلامی را ترویج کرده است، اما اینکه این نظام درین بانک ها به صورت عملی تطبیق می شود یا خیر خود سوال بر انگیز استمنیژه سخنیار آمر بانکداری اسلامی در غضنفر بانک گفت که بانکداری اسلامی در جهان به چهار طریقه تطبیق می شود، که طریقه اول آن ویندو یا دریچه است که آغاز کار بانکداری اسلامی را نشان میدهد، طریقه دوم آن دوول سیستم یا بانکداری مختلط از اسلامی و عنعنوی است، طریقه سوم آن فول فلیج یا نظام اقتصادی اسلامی است، و طریقه چهارم آن مربوط به کشور هایی غربی می شود که بعضی از ارگان های خاص در غرب فعالیت های بانکداری اسلامی را انجام میدهد


خانم منیژه خاطر نشان ساخت:"فعلا افغانستان در مرحله ی ویندو قرار دارد و بانکداری اسلامی را تازه شروع کرده است و در حال تطبیق این مرحله می باشدخانم سخنیار در مورد اینکه بانکداری اسلامی در اقتصاد یک کشور چه نقشی دارد گفت:"اگر بانکداری اسلامی به صورت درست مطابق قانون و شریعت اسلام تطبیق شود تضمین رفاه و رشد اقتصادی را به دنبال دارد


عنایت الله بلیغ استاد دانشکده ی شرعیات دانشگاه کابل در مورد بانکداری اسلامی در کشور گفت که باید از نظام بانکداری اسلامی در افغانستان حمایت صورت بگیرد "چون دیگر نظام های بانکداری بر اساس سود است، و سود در آیاتی متعدد قران العظیم الشان منع قرار داده شده است


وی افزود که افغانستان یک کشور اسلامی است پس باید نظام اقتصادی آن نیز مطابق شریعت اسلامی عیار شودنجمه صباح فارغ التحصیل اقتصاد می گوید که بحران های اخیر اقتصاد غرب به اساس فعالیت بانک های سنتی بوجود آمده بود که آنها راه حل این معضله بزرگ را در تطبیق بانکداری بدون سود(اسلامی) دریافتند


خانم صباح در مورد بانکداری اسلامی افزود:"یکی از خصیصه های اساسی بانکداری اسلامی توزیع عادلانه ی عاید است، در صورتیکه عاید در یک جامعه به صورت عادلانه توزیع شود دیگر حرفی از فقر و عقب ماندگی به میان نخواهد آمدامان الله یک تن از شهروندان کابل در مورد ترویج بانکداری اسلامی در افغانستان می گوید:"بانکداری اسلامی و نظام بانکی بدون سود رویایی مردم فقیر افغانستان است


وی علاوه کرد که برای ادامه زندگی باید فعالیتی انجام بدهند، و برای این کار نیاز به پول نقد دارند پس مجبور هستند که به قرضه متوسل شوند، وی در مورد قرضه بانک هایی عنعنوی گفت:"قرضه گرفتن از بانک های عنعنوی از یکجانب خلاف شریعت اسلامی، از جانب دیگر کمرشکن استگفتنی است که فرهنگ بانکداری اسلامی در افغانستان تا حدی ترویج شده است، و تعدادی از بانک ها همچو غضنفر بانک، میوند بانک، افغان یونایتد بانک و نوی کابل بانک شعبات جدیدی اسلامی در بانکداریشان ایجاد کرده است


 About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160