آیاتاکنون فکر کرده اید که چی چیزباعث بدبختی وتباهی افغانستلن گردیده است؟

Posted on at


بلی هویدا است که بیسوادی درافغانستان یکی ازچالش های بساربزرگ میباشدکه تقریبا هفتادوپنج فیصدمردم آن به این چالش مبتلااند.فقدان علم درافغانستان باعث شده که درعرصه های چون اقتصاد،زراعت،صنایع وتجارت وغیره....به رکود مواجه شود.وهمچنان مانع پیشرفت وترقی آن گرددوباعث شده که مردم افغان دریک تاریکی ظلمت بار زندگی کنند.وزندگی شان را به هزاران گونه سختی ها،مشکلات وبدبختی هاصبح راشام کنند.همان طورکه تذکرداده شدکه مانع پیشرفت درافغانستان گردیده میتوان گفت که بیسوادی باعث شده که جوانان افغان به مواد مخدر روی بیاورند.چون که وضیعت افغانستان وزندگی خودرا دیده وزیاد رنج میبرندوهمچنان این چالش موجب بیکاری درافغانستان گردیده که متاسفانه جوانان مردم افغان روز به روز بیشتر به  این مشکل مواجه میشوند.


وزمانی که فامیل شان به یک لقمه نان سخت محتاج میشوند وچون نمیتوانند لقمه نانی رابه فامیل خود بیاورن از این وضیعت بسار رنج برده که سبب میشود که باچندتن از بیجانشین آشناشوندکه متاسفانه عواقب ناگواری را درپی دارد.


واین جاست که مجبور به استعمال مواد مخدر میگردندتابتوانندبرای چند لحظه کوتای درد ورنج خود را از بین ببرندودردنیای که خالی از تخیل نیست روان باشند.امابی خبر از این که آینده شان چگونه خواهد شد؟ فامیل وجامعه خود را به چی عواملی مواجه خواهندکرد؟ آیابا این کار مشکلات شان کم خواهد شدیانه؟آیادوباره به دنیای واقعی خود برنمیگردند؟آیامتوان با این کار ازعهده مسولتی که برایش از طرف جامعه وفامیل داه شده است بر آید؟


مطمنا خیر! اما کجاست رسانه های که اینگونه معلومات را به ای قسم افراد ارایه نماید.


وهمچنان بیسوادی باعث شده که افغانستان به کمبود بودجه وکار مواجه گردد.به همین خاطر اکثر مردم وبخصوص جوانان مجبور به مهاجرت به کشورهای خارجی گر دیده اند.که این کار سبب میشود که بسیاری از فامیل ها جان شیرین خودرا در راه خارج ازدست بدهند.ویا اینکه اگر به خارج هم برسند به یک وضیعت دشواری زندگی کنند.


وبه هزاران سختی وبدبختی پولی لقمه نانی را بدست آورند.
که این حالت مردم افغانستان را به تشویش ونگرانی اندخته استAbout the author

160