استفاده نادرست از اطفال

Posted on at
اطفال که امید برای آینده و تهداب برای آبادی و یا سرنخ برای آینده ها میباشد در شرایط امروزی استفاده های گونانون از آنها صورت میگیرد.


تمام عوامل محیط، خانواده، بازار و غیره تأثیر مستقیمش را بالای اطفال داشته و آنها را متأثر میسازد. خوب فقر، ناداری، عدم داشتن سرپرست، جنگ و همه ناملایمات دیگر دست به دست هم داده و همه ویروس خطرناک برای همه اطفال هستند.امروز محیط که برای اطفال آمده شده همه و همه بالای افکار و روان اطفال تأثیر میگذارد و بس محیط است که در قدم نخست به طفل همه چیز را می آموزاند. یعنی اگر بخواهیم که اطفال خود را تربیه که خود مان خواهان هستیم بدهیم باید نه تنها که آنها را آموزش دهیم بلکه به آنها محیط را آنطور آمده بسازیم تا آنها بتوانند نا خود آگاه از محیط چیزی را بیاموزند، به گفتۀ روانشناسان اطفال درقدم نخست همه چیز را از محیط بیدون اینکه برای شان توصیه شود می آموزند. پس به این دلیل همه باید کوشید تا محیط که عبارت از خانواده، مکتب، کوچه و بازار است باید طوری آمده بسازیم که از نکات مثبت آموخته و از نکات منفی دوری گزیند  وهمچنان این امر به شمول کسانیکه به آنها در ارتباط هستند باید در نظر داشت.امروز اطفال که در بازار ها دست فروشی میکنند و یا پول را به خانه میاورند سبب میشود تا خانواده هایشان بالای آنها افتخار کنند اما این افتخار نبوده همه ظلم و درد است که طفلک در آینده های بسیار نزدیک احساس خواهد کرد؛ یعنی به گونۀ تیشه زدن به پای اطفال شان زده اند و آیندۀ پسران شانرا به پول که آنها از بازار کمایی میکنند فروخته اند.


خانواده ها و والدین غزیز! لطفاً متوجه آینده و سرنوشت اطفال تان بوده و درپهلوی حصول کار از آنها اندکی در عرصۀ تربیه و پرورش آنها توجه نموده تا باشد وظیفه ایمانی پدری و مادری خود را انجام داده و مستحق اجر و پاداش شوند.در حقیقت کسانیکه متوجه تربیه اولادهای شان نیست نه تنها که وظیفه اش را انجام نداده بلکه به دوزخ هم نزدیک میشود. به خاطرکه از آنها پرسیده میشود که تربیه و پرورش این طفل به دست تو بود، چرا به آن تربیه درست ندادی؟ تا میشد که یک فرد درست و مسلمان به جامعه تسلیم شود و در پهلوی ان دست کسان دیگری را هم گرفته و مستقیماً اجر و پاداش کارش به والدین خواهد رسید که در نتیجه باعث خوشنودی خداوند شده و حاصل از دنیا به آخرت ببرد.


نویسنده: حکمت الله عزیزAbout the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160