د دیجیتالی ښاروالو او پیشقدمانو پرمختک چی اوس لازمه خپلواکی د غږ پورته کولو او د باکیفیته درونمایو جوړولو لپاره لری

Posted on at

This post is also available in:

ګرانو زده کونکو

اختر مو نیکمرغه

څرنکه چی ټول پوهیږو٫ تیره اونۍ مو لوی اختر تیر کړلو او موږ ډیر کار ونشو کولی په ټولو اسلامی هیوادونو کی خلکو اختر د خپل کورنۍ او ملکرو سره تجلیل کړلو.

په سنتی توکه٫ د کورنۍ لویانو٫ کوچنیانو ته ډالی یی په اختریزه توکه ورکوی. موږ خپل دیجیتالی ښاروال او پیشقدمان ته یو ښه خبر لرو چی دوی اوس د لازمه خپلواکی نه برخورداره دی. ترڅو چی د باکیفیته درونمایو جوړولو سره٫ لکه د مقالو٫ بلاګو او ویډیو ګانو له طریقه خپل غږ د ټولو غوږونو ته ورسوو. زموږ ایتالیایی همکار ځینی بدلونونه یی په سیسټم کی راوړی دی ترڅو چی مطمئنه شو چی د موضوع ګانو کیفیت زموږ اړتیاوو سره همرنکه دی. دغه لوی بدلون٫ د دغه وخت موږ ته فراهم کوی ترڅو چی بهترینه بلاګونو ته انعام په نظر کی ونیسل شی.     

فرشته فروغ د نیویورک دفتر نه (TEDX) سازمان ته ولاړله ترڅو چی دغه قصه د نورو سره په ګډون کښښدی او توضیع یی ورکړی٫ داچی موږ ولی په خاصه توکه هغه هیوادونو کی چی د پرمتخک په لورکی دی او محدودیتونه مهاجرینو او نورو ته لری٫ دیجیتالی ښاروال ته اړتیا لرو. زما قصه هم د مېرمن فرشته فروغ غوندی ده او په دغه اړه د هغو سره همنظره یم. 

ښکلی تبسم

زموږ د مېرمنو فوټبال ټیم د مېرمنو فوټبال ملی ټیم سره یی په کابل کی مسابقه ورکړله. دغه مسابقه په طلوع ټلویزیون کی په  ژوندی توکه خپره شوه او دا د افغانستان په تاریخ کی لومړۍ ځل دی چی د مېرمنو ټیمونه مسابقه په ټلویزیون کی خپره کیږی. ورزش یوه ښه عرصه ده ترڅو چی د مېرمنو واکمنی په نمایش کښښدی. په دغه مسابقه کی ګټنه او بایله مهمه خبره نه وه. 

 

د انکس مېرمنو شبکی نویځوانان لوبغاړی د ملی ټیم لوبغاړو سره

دغه اونۍ٫ فعالترینه بلاګ لیکونکی نجلی د پورته خاص امتیاز سره  وروسته د مېرمن الهی نه٫ زموږ د اجتماعی رسانی مدیره په هرات کی٫ مېرمن الهام صالحی وه. بهترینه نرینه بلاګ لیکونکی د پورته خاص امتیاز سره یی سید احمد دی. غواړم ستاسو ټولو زیار او ګډون نیولو نه سپاسګذاره اوسم.

لیکونکی: رویا محبوب

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160