وظایف یک زن در ادوار گذشته

Posted on at


زنان زحمت کش افغانستان بسیار با همت و شجاع هستند طوری که برای ترقی جامعه و همچنان آسایش و آرامش خانواده خویش از هیچ نوع کمک و همکاری دریغ نمیکنند حتی اگر بفهمند کاری که میکنند بسیار دشوار است اما باز هم همت خود را در این راستا از دست نداده و همیشه به سوی یک آغاز نو قدم بر میدارند.. اکنون وظایف یک زن را در افغانستان مورد مطالعه قرار میدهیم که این وظایف اساسی را زنان افغانستان با بسیار صبر و حوصله مندی فراوان به پیش میبردند که صرف نمونه از کارهای آنها را در ذیل به طوری خلاصه بیان کرده ایمزمانی که آتش را برای گرم کردن خانواده روشن میکردند مکلف بودند آن را تا آخرین زمان روشن نگه دارند تا خانواده را از سردی هوا در امان نگه دارند. • مکلف بودن تا میوه های خشک را جمع آوری کنند آنرا خشک کنند و ذخیره کنند برای آینده خانواده شان. • از اینکه برای خوردن و نوشیدن ظروف در اختیار نداشتند با دستان رنج دیده خویش برای اعضای فامیل ظروف سفالین آماده میکردند تا مشکل خود را از لحاظ ظروف و وسایل خانه حل کنند.برای اینکه از گرسنگی خودش و فامیلش در امان باشد پس گیاهان خوردنی را جمع آوری میکردند • مکلف بودن که در زمین های زراعتی رفته وگیاهان را پرورش دهند و محصولات آن گیاه را با دستان خویش بر داشت کنند. • تنظیم امور خانه پرورش اطفال و نیزحفظ و سلامت خانواده نیز بر دوش زن بوده . که به این اساس گفته میتوانیم که وظیفه زن بسیار سنگین و حتی طاقت فرسا بوده.و وی همچون برده ای بود که مکلف بوده که کار و تلاش کند و وسایل آرامش و آسایش اعضای خانواده خویش را فراهم آورد. این حالت در شرایطی بوده که شوهران در گوشه ای استراحت کرده و یا هم سرگرم سیاحت و شکار بودند آیا با وجود این همه دشواری که زنان متحمل شدند در جامعه امروزی حق مکمل برای شان داده شده استAbout the author

160