تعجیل از روز جهانی ګردشګر

Posted on at


  تجعلیل از روز جهانی گردشگری 

به تجعیل از روز جهانی گردشگری شماری ازجوانان وکارمندان ادرات خدمات ملکی از آبدات تاریخی شهر هرات بازدید نمودند.

یکصد وبیست تن جوانان دریک برنامه که از سوی آمریت امور جوانان ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ هرات راهه اندازی شده بود با پیشینه تاریخچه واهمیت مراقبت وحفظ ونگهداری بناهای تاریخی آشنایی بیشتر بامدنیت این حوزه باستانی در حالی روی دست گرفته می شود که مسوولان فرهنگی هرات از آغازتلاش های جدی به خاطرتقویت صنعت توریزم در هرات خبر میدهد مسوولان آمریت جوانان می گویند این سیر علمی به منظور آشنایی جوانان با ساحات وجلب توجه آنان به حفظ ومرافبت از این ساحات همکاری شهرهرات دیدن نمودند.مسوال مرکز آموزشی کارکنان از 28 اداره خدمات ملکی هستند که بدلیل بلندرفتن آگاهی از چگونگی تطبیق پروژه های بااهمیت خدمات ملکی از بخش های مختلف قلعه اختیارالدین گازرگاه شریف شریف حوض ملک مسجد جامع بزرگ شهر هرات مقبره گوهرشاد بیگم وشهرک شیخ احمد کهدستانی بازدید نمودی جها نگردی در دنیا ی امروز یکی ازبهترین ابرازهای تبادل فرهنگی است وسیاست یاگشت وگزاردر سرزمین های مختلف دنیا های زندگی انسان وازروش های موفق وگزران سالم اوقات فراغت می باشد

گردشگری شماری ازجوانان وکارمندان ادرات خدمات ملکی از آبدات تاریخی شهر هرات بازدید نمودند.

یکصد وبیست تن جوانان دریک برنامه که از سوی آمریت امور جوانان ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ هرات راهه اندازی شده بود با پیشینه تاریخچه واهمیت مراقبت وحفظ ونگهداری بناهای تاریخی آشنایی بیشتر زاین حوزه باستانی در حالی روی دست گرفته می شود که مسوولان فرهنگی هرات از آغازتلاش های جدی به خاطرتقویت صنعت توریزم در هرات خبر میدهد مسوولان آمریت جوانان می گویند این سیر علمی به منظور آشنایی جوانان با ساحات وجلب توجه آنان به حفظ ومرافبت از این ساحات باهمکاری شهرهرات دیدن نمودند.مسوال مرکز آموزشی کارکنان از 28 اداره خدمات ملکی هستند که بدلیل بلندرفتن آگاهی از چگونگی تطبیق پروژه های بااهمیت خدمات ملکی از بخش های مختلف قلعه اختیارالدین گازرگاه شریف شریف حوض ملک مسجد جامع بزرگ شهر هرات مقبره گوهرشاد بیگم وشهرک شیخ احمد کهدستانی بازدید نمودی جها نگردی در دنیا ی امروز یکی ازبهترین ابرازهای تبادل فرهنگی است وسیاست یاگشت وگزاردر سرزمین های مختلف دنیا های زندگی انسان وازروش های موفق وگزران سالم اوقات فراغت می باشد.

 

 

 About the author

160