دانستم و بدان

Posted on at


دانستم که آزادی حقیقی آزادی درونی است، هرآنگاه که از عمق دل احساس آزادی نموم بدین نکته پی بردم که دست یابی به آزادی ظاهری سهل است و بسیط...دانستم عزتی را که در جستجوی آن برای خود در نزد دیگران بودم در دست خودم است، و بدین پی بردم تا لحظۀ که عزتم را حفظ نمودم دیگران نیز من را قدر می کنند...


دانستم کرامتی که در جستجوی آن بودم به نزد خودم است هرزگاه که خود را اکرام نمودم، اکرام شدن از طرف دیگران برایم میسر است....همیشه در جستجوی فرصت بودم تا همه چیز را به درستی و به وقت آن انجام دهم، اما دانستم که هیچکس برایم فرصت را مهیا نمی کند مگر اینکه خودم برای خود فرصت را مهیا سازم...و تو از عزیز بدان که آزادی حقیقی، آزادی درونی ات است!!!


خودت عزتت را بدان تا دیگران تو را عزت کنند!!!


کرامتت را حفظ کن تا مورد تکریم دیگران قرار بگیری!!!


و بالاخره از فرصتهای ایجاد شده استفاده کن که امروز دیگر تکرار شدنی نیست!!!


 About the author

safisafa

an afghan student

Subscribe 0
160