خزان

Posted on at


در موسم خزان هوا روز به روز سرد شده میرود گل ها، نباتات پژمرده شده و گل های درختان زرد و نارنجی و رنگ های طلایی را بخود میگیرد که یک منظره بسیار زیبای را تشکیل میدهد این موسم به اصطلاح عوام پیام آور زمستان نیز گفته میشود هر کس می کوشد که برای زمستان آمادگی بگیرد تهیه خوراک و پوشاک گرم، خرید چوب، ذغال سنگ و غیره از جمله مواد اولیه ضرورت هر فامیل میباشد که برای زمستان آماده میسازد،با داشتن مواد مزکور تا از سرمای زمستان محفوظ و مصعون بماندمور که یک حیوان بسیار کوچک است تلاش می ورزد با دانه کشی خوراکه زمستان خود را اکمال نماید در باره نظم مور ها باید یاد اور شد که چطور از هر طرف دانه جمع نموده بسوی خانه خود می برد چشم دید خود را لازم میبینم که از نظم مورها یاد آور شد روزی از روز ها ناگهان  نزدیک خانه مورها استاده بودم که یک مور تخم تربوز را بدهن گرفته طرف خانه یا همان غار که مور زندگی دارد روان بود لحظه که نزدیک غار یا خانه خود رسید تخم تربوز را دهن غار بزمین گذاشت اول داخل غار شد تا موانع در بین غار وجود نداشته باشد بعدا به عجله آمد دانه را گرفته بداخل غار برد حال ببینید که مور یک حیوان بسیار کوچک است چقدر دشواری نظم را راعیت نموده زندگی میکند ما انسان ها با داشتن  عقل فراست و دانش چقدر از مقررات و قانون تخلف می ورزیم که جنایت، فساد، آدم کشی، دزدی، حتی از حلال کردن یک انستان دریغ نمیکنیم، افسوس به حال ما انسانها که از مور هم نه اموخته ایم  که چطور زندگی کنیمفصل خزان موسم آمادگی برای زمستان است آنهایکه ثروت مند و توان مند است امکانات زیاد دارد که برای زمستان آمادگی کامل بگیرد، اما طبقه متوسط هم با مشکلات میتواند تا اندازه لازم برای زمستان خود خوراک و پوشاک گرم، چوب تهیه نماید مگر در وطن عزیز ما افغانستان مردم به تناسب ممالک پیشرفته سطح زندگی شان بسیار پاین بوده و امکانات ضعیف دارد طور شاید برای سرمای زمستان آمادگی کامل گرفته  نمیتواند مخصوصا طبقه غریب و بیچاره که زمستان سرد را در زیر خیمه های فرسوده گلی بسر میبرد که از ریزش برف و باران بی نهایت رنج می برد آمد آمد خزان و زمستان برای طبقه غربا خیلی رقت بار استگر خزان و زمستان میرسد بهاری هم در پیش داریم، آرزو میکنم هموطن من مردم من همیشه زندگی بهارانه یی داشته باشد


تهیه کننده: سیر حکیمیAbout the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160