بهشت به کجا میتوان گفت؟

Posted on at


 


بهشت آنجاست که آزاری نباشد     کسی راباکسی کاری نباشد


درشعربالا میبینیم که  بهشت به جای میتوان گفت که در آن هیچ انسانی موردظلم قرار نگیرد جای که هیچ انسانی به دیده حقارت نگریسته نشود هیچ انسانی به خاطر مادیات دنیا دست پایین شمرده نشود وهمه انسانها مثل خواهروبرادر بدون درنظر گرفتن موضوعات پوچ وبی ارزش دریک جامعه زندگی کنند پس بهشت به هر آنجا میتوان گفت که افراد آن چنین اوصافی داشته باشندمن مطمعنم که هر کدام ما دوست داریم درچنین جایی زندگی کنیم که انسانهایش وقتی اشتباهی از توسر میزند به توکمک کنند که آنرا اصلاح کنی تابار دیگر مرتکب آن نشوی نه اینکه از اشتباهت به عنوان اصلحه در مقابلت استفاده کنند ساختن بهشت به انسانهای بهشت صفت ضرورت داردنه انسانهای که وقتی برای کار کردن به بیرون ازخانه میروند بجای اینکه به فکر درآوردن روزی حلال باشند درطول روز دخترانی را که از آنجا میگذرند را آزار میدهند در صورتی که انها مثل خواهر های خودشان هستند انسانهای که چیزی جز حرف بدگفتن غیبت کردن وبهم اندازی بلد نیستند وهمیشه دنبال این هستند که از کسی خطایی ببینند تا او را آزار دهندآیا چنین افرادی قادر به ساختن یک جامعه عاری از بدی هستند؟ اصلا میتوان آنها را به عنوان یک انسان شمرد یا آنها حیواناتی اند در جسم انسان که چیزی از انسانیت سرشان نمیشود واین را فراموش کرده اند که هر کاری انعکاسی دارد فراموش کرده اند که اگر بد کنی بد میبینی فراموش کرده اندکه انسان همان چیزی را که کشت میکند درو هم باید بکند آنها خود را از زندگی کردن در فضای که برپایه دوستی وبرادری استوار است محروم کرده اندوبا این کار هم برخود وهم بر دیگران ظلم کرده اند اما نا گفته نباید گذاشت که دربین چنین افرادی هستند کسانی که که میتوان آنها را انسان گفت کسانی که با وجود تمام بدی ها خود را پاک نگهداشته اند و آنها کسانی اند که لیاقت زندگی کردن در بهشت را دارند شما هم کوشش کنید از جمله آنها باشید  About the author

160