آینده

Posted on at


سپاس و ثنا لایق خدای است که پروردگار جهانیان است چنانچه که خداوند (ج) دروقتی که انسان را آفرید و پیامبرانی زیادی را فرستاده پیش از همه برایشان خبر از آینده داد و برای آنها پیام فرستاد که بعد از شما پیامبری بنام احمد خواهد آمد.


وهمان طوریکه همه ما به خوبی میدانیم که این خبر به واقعیت تبدیل شد. این بزرگترین واقعه است. آینده رادر خود بیان میکند ما به خوبی میدانیم که خداوند متعال به راستی از همه چیز خبر دارد و میداند که چندین هزار سال پیش چه اتفاق  افتاده ودر چند هزار سال آینده چه اتفاق می افتد.


از گذشته تا به حال از هیچ چیز بیخبرنیست حتا از یک لحظه هم  و ما میدانیم آینده آمادنی است وتاروز قیامت هم توقف نمیکنه و انسان همنطور که کذشته دارد آینده راهم در پیش دارد باید این آینده خود به طرزدرست پیش ببرد. و تمام اوقات زنده گی رابه خوبی سپری کند ما باید بدانیم که خداوند(ج) روز رابرای کارو عبادت و شب رابرای استراحت آفریده است.


پس ماباید هر روزی را که شروع میکنیم باید ما مثل یک زندگی جدید باشد. وتمام کارهای را که در یک روز باید انجام دهیم به درستی انجام دهیم و کار امروز خود را نباید به فردا بگذاریم .وهمینطوریکه ماهر روز درس می خوانیم نتیجه این درس خواندن ما است  به واسطه آینده مااست ودر آینده به ما معلوم میشود که ما چقدر کوشش کردیم کوشش نکردیم ..


امروز هرقدرکه ماکارهایی درست را انجام دهیم پاداش آن به ما داده خواهد شد اگر درس بخوانیم در آینده به خوبی به وطن خدمت کرده میتوانیم.


وطن خود را میتوانیم که به آبادی و سر بلندی برسانیم اگر زره عبادت کنیم پاداش همان زره عبادت مان در آخرت به ما خواهد رسید پس ما باید به آینده خود امیدوار .باشیم و هیچوقت ازبار گاه الهی نباید ناامید شویم چون که نا امید از بارگاه خدا شیطان است
About the author

farhangiz-ziaee

Farhangiz Ziaee was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 0
160