جایگاه انسان

Posted on at


حمد بی حدو سپاس بی قیاس هرمانع علیم ومبدع حکیم راکه نقش بند قدرت وچهره گشای ارادتش به یک اشاره(کن)هزاران عجائب مبدعات و غرایب مختراعات از خلوت خانه عدم بفضای صحرای بوجود آورد.


واز زمره موجودات عالم وجمله مخلوقات نوع بشررا خلاصه آفریدنش قرارداد آدمی صفی وصلوات الرحمان علیه، درروی زمین آفرید وبه شرافت مشرف گردانید وبه کرامت مکرمگردانید و نهال محبت وشوق در زمین دل انسان برویانید درقم دوستی برناحیه دولت ایشانی کشید.


اما بعد.پیش از همه باید دانست که تمام عجائب گیتی تمام آنچه راکه انسان میتواند باچشم سربا عقل وخرد تاحدتوان بسنجد و تمام هستی عالم و بخصوص انسان همه وهمه آفریننده یک خالق یکتا و بی همتا میباشد.


که مفصر زیبایی وجود الله (ج)انسان را از یک مقدارخاک ضعیفبا صورت و شمایل مشخص آفرید و اورا در زمین جانشین خود قرارداد تا نماینده اش گردد.


او را قدرت بخشید و مکلف گردانید که درراه  به کارگیری منابع  آن و انجام اموراتش فعالیت کند و او را وصیت کرد که وجهه خدایی محترم شمارد بلندترین مقام رادر روی زمین به انسان اختصاص داد.


پس انسان باید قدر نعمتهای بزرگ وجودش را درک کند که دارای چه  مقام و منزلتی است و دراین دنیا چه ارزشی را دارد.انسان زمانی به مقام والا راه  میابد که اولتر ازهمه خود رابشناسد وزمانیکه خود را شناخت خدایش رامیشناسد چراکه گفتند خود شناس خدا شناسیست.


خداوند(ج)فرق انسان و موجودات دیگر چنین قرار داده است که انسان دارای عقل وشعور میباشد و موجودات دیگر این نعمت را دروجود ندارند. پس انسان باید از این نعمت بزرگ الله(ج)به درستی استفاده کندانسان آنسان آنقدر والاست که فرشتگان درآسمان توصیف اورامیکنند وخداوند(ج)طاعت و عبادت انسان رااز فرشته گان افضل وبهتر قرار داده است .


چراکه عبادت انسان ها روی غیب است و عبادت فرشتگان ازروی مشاهده جهان آخرت است. و باید انسان در کوشش این باشد که فدای خواهشات خاکی و وسوسهای شیطان نگردد.
About the author

farhangiz-ziaee

Farhangiz Ziaee was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 0
160