والدین نعمت بزرگ خداوند کریم

Posted on at


افراد که در راه رضای خدا و نجات انسانیت از بندبندگی دیگران قدم در صحنه های خطر ناک می گذارند و برای ایجاد یک فضای که احترام پدر مادر بزرگان و شفقت بر کودکان در آن رعایت شود.


رعایت و احترام این در جامعه باعث آن میشود تا در نفس و روح انسان آرامش پدیدار گردد و انسان احساس بهتر نماید از اعمال نا شایسته وعادات ناپسند که احیانا انسانها درگرو آن قرار دارد جدا احتراز نموده وبا همه انسانها از راه نیک و حسن سلوک برخورد نمایند.یکی از موارد که یک فرد در جامعه همیشه آنرا باید رعایت کند و موضوع مهم به حساب میاید عبارت از احترام به پدر و مادر و خدمت بر آنها میباشد چرا که آنها زحمات زیادی درراه تربیت اولاد خود کشیده و همواره تلاش نموده اند تا موجبات آسایش ورفاه او را فراهم نمایند از این رو میتوانیم گفت که والدین نسبت به فرزندان خود حقوقی دارند که باید رعایت شود.


اولا از نگاه دستور که خداوند (ج)میفرماید (ان اشکری ولوالدیک) که بعد از حق خودحق پدر و مادر را مقدم دانسته.


دوم از جهت مسولیت اجتماعی هم موضوع قابل اهمیت است یعنی همان گونه که انسان وظیفه دارد که برای مردم و جامعه خود خدمت نماید و مسولیت اجتماعی خود را در این راستا ادا نماید وظیقه دارد که از پدر و مادر که ع   ضوی اجتماعی جامعه و جز پیکر اجتماعی می باشد نیز حقوق آنها رعایت کند.


حقوق خویشاوندان یتیمان و مستمندان که از نظر اجتماعی دارای اهمیت می باشد و بیانگر همکاری و هماهنگی انسانها با یکدیگر احترام به حقوق بشر دستگیری به مستمندان و بینوایان میباشد اما درقدم نخست احترام به والدین از جمله اساسات مهم به حساب میاید.پدر مادر همواره خیر صلاح فرزندان خود را می خواهد ودر جهت رشد جسمی و فکری او تلاش و جدیت به خرچ میدهد محبت مادر یک محبت قهریه خداوندی است که فرزندانش را از ته دل پرورش می دهد و اورا در اثر محبت از عرق و غرق سرما و گرما محافظت مینماید.


حاضر است خودش گرسنه بماند فرزندش سیر باشد خودش تشنه باشد و فرزندش را سیر آب باشد شب تا صبح بیدارباشد و فرزندش بخوابد و مادران است که رنج و مشقت زیاد را متحمل می شوند.


پس هر انسان باید همیشه کوشش نماید که بهر اندازه که میتوانند کمک و احترام والدین را بکند تا باشد همیشه که خوشنودی والدین و خداوند بزرگ را بدست بیاورد


 


احسان با والدین باعث می شود که فرزندان او نیز به او احترام قایل شود واین همیشه در هر مورد از والدین خویش مشور نمایند زیرا تنها کسی که میتواند غم خور انسان از زمان طفلیت تا زمان مرگ باشد او مادر است که همیشه در تمام وقت انسان را کمک مینماید.


یکی از اخلاق اسلامی که در آن تاکید بشتر نمود است احترام والدین میباشد و انسان را بخاطر احترام بشتر امر نمود است زیرا انسان با اخلاق در جامعه سر بلند به نام نیک یاد میشود پس کوشش نماید که همیشه از اومر خداوند (ج)اطاعت نماید.


نویسنده عبدالقهار کبیری


 About the author

160