آرزوي دخترهايكه مي خواهند آواز خوان شوند

Posted on at


اي دختر اي نعمت الهي اين چي معني كه آرزوداري آواز خوان شوي آيا تو ميداني كه اين آرزو نيست بلكي گناه است واين هنر آواز خوان شدن يگانه هنري است كه هيچ فرد وهيچ پدرمادر اجازه آنرا نمي دهند به خصوص در اين جامعه اي كه پسران ازدختران بيشتر ارزش داده مي شود ودختران خودرا لكه ننگ وبدبختي مي دانند وپسران خود را پايه نعمت وبركت مي پندارند با وجود اين همه سختي ها وبدبختي ها پس چرا مي خواهيد گناه كار به حساب بي آيد وما نمي توانيم كه در اين هنر موانع كه از طرف پدر مادر وفاميل است رد كنيم گويد كه از كجچون آنها واقعا حق به جانب هستند چون نمي خواهند كه ما به اين گناه داخل شويم واگر خودما خوب فكر كنيد مي دانيد كه واقعا اين آرزو يعني آواز خوان شدن بر علاوه اينكه يك كار خوب نيست بلكه در كشور ماسبب جنگ وجدال خانواده گي مي شود با وجود اين گپ ها بازهم آنها آرزو دارند كه آواز خوان شوند اما ما به آنها نمي گويند كه آواز نخوانند ونه هم مانع آرزو شان ميگرديم بلكي از آنها يك چيز مي خواهيم كه مانند آريانا سعيد غزل سادات خانم از حجاب آ نهامژده واگر  چند كلمه وخانم غزال نشوند چون آنهابر علاوه اينكه دين اسلام را بدنام مي كنند بلكي باعث گمراهي پسران ودختران اين خاك مقدس مي شوند بحث كنيم از چوكات حجاب خارج اند مثال آنرا مي توان از خانم غزال در جشنواريكه در تلويزيون آريانابرگزار شده بود.وهم چنان خانم آريانا سعيد كه بيشتر مي خواهد خودرابه خارجي تشبيع كند ودر جلو صدها مرد يا به زبان ما هراتي ها نا محرم گفته مي شود در باره لباسي كه در تن دارد به ناز وكرشمه به مردها اين را مي ا خريدهم وبه كجا به پوشيدهم و اين كارها وگپ هادر دين ما ناروااست.چون اينطور كارها وياهم مي توان گفت اينطور هنرها به دين مبين اسلام هيچ پيشينه اي نداشته ونخواهد داشت در زمان پيامبران هيچ مردي آواز نمي خواندندباز از خانم ها اين گپ به دور بود .آيا شماشنيده ايد كه بعضي از زنها در زنان در زمان پيامبران آواز بخوانده بودند؟شايد شما به جواب اين سوال بگوييد نه خير ويا هم شما شايد بگوييد كه چون آنها سواد يا هنر نداشتند!نه خير اين گپ نيست هنر آنهاقرآن خواندن ؛هنر آنها پيروي از اوامر خداوند تعالي است پس آيا شما نمي خواهيد كه هميشه خوشبخت وتحت اوامر خداوند بزرگ باشيد پس چرا مي خواهيد آواز خوان شويد واگر شما نمي توانيد مانع اين آرزو خود شويد پس بخوانيد اما باحجاب اسلامي چون بعضي مي گويند عفت زن حجاب زن است بخوانيد آرام سنگين وبا حجاب و در صورتي كه پدر ومادر به اين قسم راضي باشند چون رضاي خداوند در رضاي پدرومادر است من اين موضوع دا به خاطري انتخاب كردم واميد دارم كه مورد پسند شما قرار بگيرد چون اين موضوع از چند عنوان بحث مي كنند .


         3= پاكي وبي گناه اي زن                       1=انتخاب وخواسته ها


 


2= حجاب


 نویسنده : پروین یاری              About the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160