آیا پول خوشبختی است

Posted on at


سعادت وخوشی یک خانه ودنیا در خدا پرستی است ؛نه در پول داشتند پول چیزی است که شاید امان لحظه که بود خوشی بیاورد اما خوشی دایمی را نمی تواند بدهد چون خوشی دایمی در قناعت است ,با پول میتوان هر چیز خریداما آرامی نمی توان خرید ؛خیلی اشخاص پول دار بودند که دست به خودکشی زدند واز این دنیا رفتند چرا پول با آنها یاری نکرد ,چون پول به مانند چرک دست است .بحضی کسان با پول دل خریدن اما محبت آن دل را نتوانستند بخرند خیلی اشخاص پول داری هستند که امروز تنها از خانه بیرون شده نمی توانند به جاهای دوری رفته نمی توانند وهستند کسانی که پول کم دارند آزاد به خود چکر میزنند بدون کدام ترس واراث .درست است که یک کشور به سرمایه زیاد میتواند از جمله ابر قدرت ها باشد ورشت وپیشرفت آن به سرمایه زیاد است ومیتواند آنرا از ناکامی نجات دهد وبه اوج قلعه هارسد اما آرام بودن آن کشور به نبودن خودخواهی است ضرورت پول امان قدر است که انسان را از دست درازی نجات دهد وبه آن بتوانید نیازهای خود را پوره کنید زیاتر از آن باعث حرص داشتن میشود . داشتن پول خیلی زندگی هارا تغیر داده است وباعث پیشرفت های ناگزیر در  دنیا شده است .اما بحضی از پول استفاده درست نمی کنند ودر قسمت مصرف آن نمی فهمند که چیکار کنند ،مثال از پولی که دارند برای خریدن مواد مخدر برای خری


دن چیزی از حد زیادتر  ,حتا برای کشتن کسی که کامل غلط بوده استفاده میکنند  به نظر من کسی که خداوند لیاقت داشتن پول زیاد را به آن  دانسته است اما با استفاده درست ینعی وقتی من پول سخصی وزیاد داشتم به اندازه توانم از آن به حیث کمک به بی نوایان استفاده می کنم در قسمت آبادی سرک ها پول ها ازآن استفاده می کنم ,خیلی پول دار های جهان بودن که امروز در زیر خاک سپری میکنند آیا آن ها دارای های  خود را به خاک بردن ؛که نه امکان ندارد ,پس خوبیت در این جا است که تا زمانی که زنده هستی از پول خود استفاده خوب کنیم که رضای خداوند هم در آن باشد.وزندگی خود را هم به مشکل نیندازیم چون امروز بخاطر پول خیلی کارهای غیر قانونی صورت میگیرد ,که یک جامه را به فساد اداری تبدیل کرده است .و  چرا داشتن پول باعث داشتن هر چیز است البته  به طریق آن ,ونباید هم به خاطر بی پولی دست به سرقط پول ومال دیگری بزنیم  ویا رشوت بخوریم ویاهم امثال این کار ها چون پول یک چیز است که هم با ارزش است وهم بی ارزش است . به امید این که روزی برسد که تمام مردم پول داشته باشند واز پول استفاده های درست صورت بگیرد .About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160