در انتخاب دوست خود دقت کنید

Posted on at


 

 انسان در زندگی اجتماعی خود نیاز مبرم به داشتن دوست دارد تا در موقع غم و شادی در کنار مان باشد وهر گاه به او نیاز داشتیم بدون شانه خالی کردن تکیه گاه مان باشد هرگاه به موفقیتی دست یافتیم خود را در شادی مان شریک بداند وهمیشه ما را کمک کند که بتوانیم خودمان باشیم وکمک مان کندکه بتوانیم به قله هایپیروزی دست پیدا کنیم

 انتخاب دوست یکی از مهمترین موضوعات در زندگی است زیرا دوست کسی است که تمام راز ها طرز فکر کارکردها وتمام راز های زندگی مانرا میفهمد وبسیاری اوقات با او مشوره میکنیم ومشوره های اورا جامع عمل میپوشانیم واکثر اوقات از او تقلید میکنیم پس تاثیر زیادی در زندگی ما دارد چنانچه میگویند(اگر میخواهی کسی را بشناسی اول دوست او را بشناس )یعنی دوستان مانند آیینه اند که چهره یکدیگر را منعکس میکنند

پس در انتخاب آن باید دقت زیاد به خرج داد زیرا بعضی اوقات ما دوستی را انتخاب میکنیم که خود او نمیخواهد به ما بدی کند اما ناخواسته مارا درچاهی می اندازد که بیرون آمدن از آن برای ما کار دشواری خواهد بود وهمچنان خودمان هم بایدکوشش کنیم که دوست خوبی باشیم

زیرا گفته اند(از هزار دوست نادان یک دشمن دانا بهتر است)پس تمام کوشش خود را به کار ببرید که دوستی خوب برای خود انتخاب کنید تاروزی نرسد که درین مورد اشتباه کرده باشید ودر دامی بیافتید که هیچ رهایی از آن نباشد وچیزی جز پشیمانی برای شما باقی نماند

 About the author

160