ترویج فرهنگ کتاب خوانی وتاثیر اجتماعی آن

Posted on at


فرهنگ کتاب خوانی درمیان مردم وعلاقه مندان مطالعه وتحقیق، هنوزهم جایگاه خاص خود را دارد. با وجود آن که شبکه ارتباطی مجازی واجتماعی واینترنت در بین مردم مروج است ،اما ازشمارخوانندگان روزنامه وکتاب کاسته نشده است.این فناوری های جدید به صورت جدی تاثیرات خودرا بر میزان اطلاعات وآگاهی افراد جامعه ها گذاشته است. پس گفته میتوانیم که چاپ وانتشار روزنامه وکتاب ازاولویت های نهادهای فرهنگی جهانی میباشد. هرگاه فکرکنیم که توسعه ی شبکه ی ارتباطی اینترنتی مخاطبان وعلاقه مندان کتاب را ازکتاب بی نیازکرده است، یک تصورغلط است چون کتاب جای خود واینترنت جای خود را دارد پس دولت هاوسیاست گذاران فرهنگی نبایدازانتشارکتاب غافل شوند، بلکه بخاطرترویج فرهنگ تالیف وانتشارکتاب وکتاب خوانی درجامعه به هدف بالا بردن آگاهی واطلاعات مردم کوشش بیشترنمایند تامردم را ازتاریکی ونادانی نجات دهند.درین عرصه والدین هم میتوانند فرزندان خودرا ازکودکی با کتاب آشنا سازند وآن رابه حیث دوست خوب به فرزندان شان معرفی کنند تا آن ها چیزهای زیاد یاد گرفته و شخصیت شان را بسازند. هرگاه خواسته باشیم اطفال به کتاب علاقه داشته باشند کتابی رادر دسترس شان قراردهیم که تصاویر،جذاب ودوست داشتنی داشته باشد.خوبترین تشویق برای ایجاد عادت به مطالعه درکودکان این است که خود والدین اقدام به مطالعه کنند. این کارباید عملی انجام شود چون با تشویق زبانی نمی توان درافراد ایجاد انگیزه کرد هم چنان باید خانواده ها مواظب دوستان فرزندان شان باشند. دوست که خوب وصاحب مطالعه باشد حتمی درگرایش کودک به مطالعه موثرخواهد بود والدین به عنوان تحفه کتاب های مورد علاقه کودکانشان رابرایشان بدهند. ساعت های مشخصی ازروز رابه مطالعه اختصاص دهند، به خصوص به مطالعه کتاب های غیردرسی آنها را تشویق کنند ، مثل کتاب داستان وخانوادگی، با این کارمیتوان انگیزه مطالعه رادر کودکان ایجاد کرد.


 


نویسنده رویا"رحیمی"


 About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160