اسلام

Posted on at


 


قسمت اول:


 اسلام دین که بعد از هزاران سال انتظار جهانیان در قرن هفتم میلادی ظهور کرددینی که حق را از باطل جدا کرد، دین که  آمد تا از زنده به گور کردن دختران بی گناه و معصوم جلوگیری کند و هدف اش رهنمایی  مردم بود و با ظهور پیغمبرش این کار را به بهترین وجه آن به پایه اکمال رساندهر چند  اسلام با خون رهروان راستین آن به ما رسیده و با از دست دادن جوانان و مردان دلیر، صادق و با شکنجه های زیاد از سوی کفار ، با تحمل و بردباری راه درست این مردم به پای ایستاده شدو رهبر و رهنما آن بهترین عالم حضرت محمد "ص" برگزیده شد   اصول و مقررات و عملکرد آن در  کتاب به بنام قرآن  نزول گردید و دستور داده شد تا همه از آن پیروی کرده ، به آن عمل کند هر عمل در امر و نهی قرار داده شد به خوب آن اجازه و از بد آن منع قرار داده شد و در نظام خود اسلام چوکات ساخته شد که شریعت نامیده شد که در شریعت همه مسایل دین واضح و روشن شد و اساس دین خدا شریعت غرای محمدی قرار داده شد
About the author

160