صلح و امنیت

Posted on at


صلح یک پدیده اجتماعی، اجتماعی، سرتاسری و فراگیر است که همه اتباع یک منطقه و کشور را دربر می گیرد، صلح یگانه راه ترقی، پیشرفت، آرامی و امنیت بوده میتواند، از راه صلح تمام مردم مختلف النژاد در افغانستان میتواند دست به دست هم داده و وطن را به سوی ترقی و پیشرفت سوق دهد، اگر ما امروز تمام کشور های مترقی دنیا را در نظر بگیریم یقینا در سایه صلح و امنیت زیسته پیشرفت نموده، مدرن و عصری گردیده یعنی صلح است که ویرانی ها را به آبادی، نارامی ها را به خوشی، بدبختی ها، تاریکی ها و ظلمت ها را به سعادت نیکبختی و روشنایی مبدل میسازدپس این را باید فرد فرد افغان ما درک کند که تنها صلح میتواند امنیت را در افغانستان برقرار سازد، مردم ما کشور ما را مترقی سازد، ظلمت و تاریکی ها را از بین ببرد کشور ما را متکی به خود سازد، اقتصاد کشور ما را افزایش دهد افغانستان را از نمونه مثال بودن پاک کند، مردم را به سوی علم و دانش، عرفان سوق دهد زمینه را برای پیشرفت استعداد ها و استعداد های برتر مهیا سازدزمینه کار، سرمایه گزاری، زراعت و مالداری را برای مردم مساعد نماید و برعکس جنگ، تفنگ و قوم پرستی، تبعیض نژادی و همه اینها هرگز راه حل نبوده افغانستان را از بحران فعلی نجات نداده و امنیت را در افغانستان نساخته بر علاوه باعث عقب مانی، پسرفتگی، بدبختی، نارامی، وناهماهنگی مردم و کشور گردیده و کشور را به سوی بحران می کشدامروز در افغانستان صلح و امنیت برقرار نیست نسبتا خوب است مردم ما به ارامی و خوشی زندگی نمی کند بخاطر عدم موجودیت امنیت در افغانستان هیچ کار بنیادی صورت نگرفته یعنی هیچ بند دریای اعمار نگردیده، هیچ کمپنی ملی یا خصوصی منفعتی احداث نشده هیچ نوع یک پروزه بزرگ زراعتی، آبیاری، ساختمانی، سرک سازی و غیره همچو اینها عملی نگردیده و اگر کدام کار صورت گرفته باشد بسیار اندک و کوچک بوده، مسول این هم بدبختی ها جنگ ها بی امنیتی ها و نابسامانی ها خود ما هستیم مردم ما است بی اتفاقی ما است تبعیض نژادی ماست، مداخله سیاسی و اجتماعی کشور ها و دشمنان وطن ما استپس باید تمام اقوام و ملیت های افغانستان دست به دست هم داده به یک مفکوره وبدون تضاد قومی  حرکت کرده در آبادی و عمران و شگوفایی وطن بکوشد در رشد ظرفیت های اقتصادی زراعتی، تعلیماتی و غیره همکار شود کشور را از بحران فعلی دور سازد به آینده افغانستان و آینده مردم خود بی اندیشد در برقراری روابط دوستانه در بین اقوام بکوشد و درک کند وجیبه خود بداند که صلح در افغانستان یک نیاز است و بدون صلح و امنیت افغانستان افغانستان نخواهد بود


 


 


نویسنده: سیر حکیمی About the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160