صلح و امنیت

Posted on at


زنده گی اجتماعی انسانها زمانی خوش آیند است که همه افراد جامعه از مفهوم صلح و امنیت آگاهی داشته باشندصلح واقعی نتیجه سلوک و رفتار نیک مردم است. وقتی همه با محبت و نیت خیر با همنوعان خود رابطه نیک را در پیش میگریم و در فضای صلح و امنیت و دوستی با ارزشترین کارها صورت میگردبنابر آن هر انسان باید صلح را از خود آغاز نموده و مزایای آنر در زنده گی فردی و خانواده گی و اجتماعی درک کند. با گفتار، کردار و افکار نیک آن را عملا بالای خود بقبولاندتا به حیث یک عضو مفید همکارنیک و با عاطفه در جامعه نمودار گردد. جنگ، نزاع، نفاق، خشونت، بدبینی، و اختلاف نتیجه بد و تباه کننده ای دارد. پس باید به جای آن مهربانی، رواداری، نیک ارزشی، دوستی و اخلاق خوب را در سینه خود پرورش دهیم و با اخلاق خوب ، شیرین زبانی با دیگران بر خورد نمائیم


صلح و امنیت میوه لذیذ وجاویدانی است. که انسانها از برکت آن زنده گی آرامی دارندAbout the author

faranazhajizade

Faranaz Hajizade is studying in the 11th class of the Malake Jalali High school. Faranaz Hajizade is studying English in Skill Training Center (STC) in Herat Faranaz Hajizade has interest in reading novel. History,geography and writing.

Subscribe 0
160