زنان

Posted on at


همیشه از اینکه میگویند تو یک زنی و باید خاموشی را اختیار نمایی متاثر میشوم. در جامعه بیشترین وقت به زنان احترام قابل نیستند و به گونه تعقیر آموز به آنها مینگرند و حقوق شانرا نیز زیر پا مینمایند و بیشتر وقت به عنوان یک کاریگر در خانه حساب میکنند و همچنان که میگویند زن توانایی انجام کاری در جامعه ندارد چرا؟ زن هم میتواند در جامعه خدمت نماید و مصدر خدمت شود اما این اجازه ندادن به زنان و نادیده گرفتن شان است که زنان کمتر در جامعه فعالیت دارند و از بیشترین امکانات در جامعه محروم اند به طور مثال اگر زن اجازه آموختن علم داده شود علاوه به اینکه احتیاجات خود را رفع می نماید میتواند مصدر خدمت نیز به دیگران شود.


 


دیده شده که به حقوق زنان توجه چندانی صورت نمیگیرد در جامعه زنانی هستند که میخواهند از حقوق خود دفاع کنند اما وقتی یا تحدید از طرف مردان مواجه میشوند بیشتر شان دست خاموش خود را اختیار مینمایند و این عمل در اطراف دهات و یا زنانی که آگاهی از حقوق خود ندارند و همچنان که از نعمت سواد محروم اند اتفاق میافتند.


 


و اما اینجاست که نمیدانند از یک زن بدنیا آمده اند و از شیر و جان او تغذیه شدن و به پله های بلند از زندگی رسیدند کسانی که به زنان بی توجهی میکنند و آنها را نادیده میگیرند این را بدانند که پیامبران شان از یک زن بدنیا آمده اند و اولین و آخرین  پیغمبر نیز از یک زن  تولد یافته است و همچنان که اولین کسی که مومنان بشمار میرود بود و اولین شهید در راه اسلام نیز یک زن که نامش سمیه (رض) بود میباشد در حدیثی از پیامبر اسلام روایت شده که فرمودند هرگاه که از بازار چیزی (شی) می آورید اول به دختر خود بدهید بعد به پسر اگر چیزی همچون صدقه باشد که هرگاه دختری ارشاد کنید مانند این است که از ترس خدا گریسته باشید و هر که از ترس خدا گریه کند از آتش دوزخ نجات مییابد.


 


پس این را نیز بدانید که حقوق زنان نه تنها در جامعه امروزی ذکر میگردد بلکه در قرآنکریم و همچنان که در یک هزارو چهار صد سال بیش درباره حقوق زنان آمده است که درقرآن شریف آمده است مرد و زن از لحاظ خلقت از یک جنس و دراصل گوهر انسانی یکی میدانند و در هیچ یک از آیات مربوط به خلقت انسان اشاره به کامل تر بودن مرد و ناخص از خلقت زن در نزد شما امانت اند.


و احترام آنها را نگهدارید نکات اشاره شده به کسانی میباشد که به خدا و رسولش ایمان دارند و اطاعت شانرا مینمایند.About the author

SaiedaSadiqi

Saieda Sadiqi was in Herat Afghanistan. Saieda Sadiqi is in 12th class in Fateh High school . Saieda Sadiqi Studied English in Ansarian institute . Saieda Sadiqi returned to Afghanistan after fall of Taliban in 2001.

Subscribe 0
160