عذاب فراموش کردن قرآن

Posted on at


من چه کردم با شما که اینقدر خوارم کردید در درون خانه پرگرد و غبارم کردید حضرت محمد (ص) در حدیثی فرموده اند (هر مسلمانی که قرآنکریم را بعد از یاد گرفتن فراموش کند با دست های بریده خداوند(ج) را ملاقات خواهد کرد). حدیث مذکور نشانگر این مطلب است که قرآنکریم اگر تلاوت نشود خیلی زود فراموش میشود تلاوت قرآنکریم ضروری است همین سخن در روایت دیگری تأ کید شده است.


 


حضرت عبد الله بن مسعود(رض) از رسول خدا(ص) روایت می کند که ایشان فرموده اند: (بسیار بد است برای مسلمانی که بگوید فلان آیه را فراموش کردم بلکه بگوید فلان آیه به یادم نیست قرآنکریم را باربار تلاوت کنید زیرا قرآنکریم سریعتر از شتر از دل مسلمان فرار می کند). باید گفت که ترس فرار شتر کم می باشد و اگر چنانچه آنرا محکم نبسته باشیم امکان فرار و رفتن آن وجود دارد و گرفتن دوباره آن کار مشکل است


 


 همچنین قرآنکریم هنگامیکه برای تلاوت و مرور آیات آن (در نماز و یا خارج از نماز) مواظبت می کنیم امکان فراموش آن کم است و به همرای آن انس می گیریم موءنس و همدم می گردد. اما وقتی قرآنکریم را تلاوت نکنیم به فراموشی سپرده میشود


 


 و هر چه زمان تلاوت کم باشد و فاصله مرور آن بیشتر باشد سریعتر و زود تر از حافظه می رود آنحضرت (ص) درین حدیث شریف نیز سوگند یاد کردند برای کسی که قرآنکریم را تلاوت نمی کند امکان فراموشی آن از فرار شتر که در بستن آن سهل انگاری شود بیشتر است.در حدیث دیگری پیامبر(ص) فرمودند: ( بر خواندن قرآنکریم مواظبت و محافظت کنید سوگند به خدایی که وجودم در قبضه و قدرت اوست قرآنکریم از شتری که بسته شد باشد سریعتر وزود تر از اذهان به فراموشی سپرده میشود.)About the author

SaiedaSadiqi

Saieda Sadiqi was in Herat Afghanistan. Saieda Sadiqi is in 12th class in Fateh High school . Saieda Sadiqi Studied English in Ansarian institute . Saieda Sadiqi returned to Afghanistan after fall of Taliban in 2001.

Subscribe 125
160