باز دید از موزیم شهر مالمو سویدن بخش دوم

Posted on at


مطلب دیگر که نظر من را واقعا جلب کرد این بود که در یک قسمت ماشین را قرار داده بودن برای داکتر های دندن که این ماشین کارش برمه کاری دندانها بود و توسط پایدل زدن و حرکت چرخ ها کار ماشن های برمه کاری امروز را که داکتر های دنان برای استفاده از آن و پر نمودن دندانها استفاده می کنند و در بالای این ماشین مطلب زیاده نوشته شده بود از بزرگان تاریخ اما مطلب خاص در اول سخن از سخنان پیامبر اسلام نوشته شده بود با این صورت


Good Dental hygiene was considered very important even in the old days. The Prophet Mohammad Says: "You must keep your mouth clean, for that is the place from which praise of God comes forth.'


 


که فارسی آن ره این صورت ترجمه می شود بهداشت دهان و دندان های خوب حتی در روزگار قدیمی نیز بسیار مهم در نظر گرفته شد. حضرت محمد (ص) می گوید: "شما باید دهان خود را تمیز نگه دارید، چون دهان جایی است که از آن ستایش خدا بیرون میآید


و به زبان سویدنی


 


God tandhygien ansågs mycket viktigt även i gamla dagar. Profeten Mohammad säger: "Du måste hålla munnen ren, för det är den plats från vilken lovsång till Gud kommer fram".


این بیانگر آن است که سخن معروف سید جمالدین که گفت در غرب رفتم مسلمانی دیدم و مسلمان ندیدم در شرف آمدم مسلمان دیدیم و مسلمانی ندیدم امروز پیامبر بزرگ برای ما مسلمان ها همه ای مسایل زندگی را در بزرگترین معجزه خداوندی خود به ارث گذاشتند اما ما از تام سنت های پیامبر و گفتار و رفتار او به یکی هم عمل درست نمی کنیم واقعا جای تاسف است حتا در کشور های غربی قرآن به زبان های مختلف ترجمه شده و گروه های دور هم نشسته تحقیق و بحث در مورد تمام جملات که در قرآن آمده میکنند ولی ما مسلمان ها فقط برای اینکه ثواب دارد و در سر دروازه خود قرار میدهیم که از بلا های دور شویم از قرآن دزد گیر و بلا گیر درست کردیمدستگاه که برای برمه کاری دندانها برای اولین بار درست شده بود


داخل زير دريايى 


توسط على فرهاد صالحى

About the author

AFSalehi

A F Salehi graduated from Political Science department of International Relation Kateb University Kabul Afghanistan and has about more than 8 years of experience working in UN projects and Other International Organization Currently He is preparing for Master degree in one Swedish University.

Subscribe 203
160