صلح و امنیت

Posted on at


زنده گی اجتماعی انسانها زمانی خوش آیند است که همه افراد جامعه از مفهوم صلح و امنیت آگاهی داشته باشند. صلح واقعی نتیجه سلوک و رفتار نیک مردم است. وقتی همه با محبت و نیت خیر با همنوعان خود رابطه نیک را در پیش میگرد و در فضای صلح و امنیت و دوستی با ارزشترین کارها صورت میگرد.


 


 بنابر آن هر انسان باید صلح را از خود آغاز نموده و مزایای آنر در زنده گی فردی و خانواده گی و اجتماعی درک کند. با گفتار، کردار و افکار نیک آن را عملا بالای خود بقبولاند تا به حیث یک عضو مفید همکارنیک و با عاطفه در جامعه نمودار گردد.


 


 جنگ، نزاع، نفاق، خشونت، بدبینی، و اختلاف نتیجه بد و تباه کننده ای دارد. پس باید به جای آن مهربانی، رواداری، نیک ارزشی، دوستی و اخلاق خوب را در سینه خود پرورش دهیم و با اخلاق خوب ، شیرین زبانی با دیگران بر خورد نمائیم.


صلح و امنیت میوه لذیذ وجاویدانی است. که انسانها از برکت آن زنده گی آرامی دارند.About the author

SaiedaSadiqi

Saieda Sadiqi was in Herat Afghanistan. Saieda Sadiqi is in 12th class in Fateh High school . Saieda Sadiqi Studied English in Ansarian institute . Saieda Sadiqi returned to Afghanistan after fall of Taliban in 2001.

Subscribe 0
160