من و فیلمانکس

Posted on at


در این نوشته می خواهم که نظر خود را پیرامون استفاده از فیلمانکس و آنچه که به نظر من جزء مزیت های استفاده از این سایت به شمار می رود را بیان دارم...


اگرچه هر آنچه را که ما بدان مواجه می شویم دارای ابعاد مختلف است و هرکس به دید خاص خود به امور می نگرد ولی من از دید مثبت گرایانه به فیلمانکس نگریسته و نکاتی چند را بیان می دارم امید که مورد استفاده قرار گرفته و محرکی باشد به دیگر دوستان تا نظریات خویش را بیان دارند.


فیلمانکس را برای خود فرصت می شمارم تا آنچه را که در دنیای تعلیم و تحصیل آموختم در آن مطرح نمایم و نسبت به آموخته های خود فکر نموده تا در صورت مواجهه با کدام نقطۀ ایجابی در گذشته، بدان استمرار ورزم.من استفاده از فیلمانکس و مشغولیت در آن را برای خود موقعیت می دانم تا محکی باشد بر روش های را که در تعلیم و تحصیل به کار گرفتم، یعنی که خود را امتحان نموده که آیا واقعا آنچه را که آموختم به نحو مطلوب بوده است یا خیر...؟


فیلمانکس برای من جای است تا آنچه را که همیشه در سر می پروراندم، حالا بیان دارم  و یا به اصطلاح آنرا به رشتۀ تحریر در آورم...از آنجاییکه دوستان ما در فیلمانکس از اماکن دور دست نوشته می کنند و افکار شان را بیان می کنند فیلمانکس را برای خود فرصتی می دانم تا به نحوی با افکار نسل جدید و آیندۀ جامعۀ افغانی خود اعم از پسر ودختر آشنا شوم.


و فیلمانکس را می توان برای خود فرصت دانست تا حس دگرپذیری را در خود زنده نمود و از دگرستیزی به هر نحوی که باشد دوری کرد، از آنجاییکه مرجع تمام اعمال و کارهای عاقلانه اندیشه و تفکر است با تغیر فکر و مطالعۀ آراء دیگران می توان به تغیر وضعیت جامعۀ افغانی از حالت فعلی امیدوار شد.


و در آخر می خواستم از خوانندگان فیلمانکس درهرجای که هستند بخواهم که آنان نیز ملاحظات شان را پیرامون استفاده از فیلمانکس را برای مان بیان دارند، شاید که آنان به نکاتی مفیدتر از این دست یافتند و با ما به اشتراک بگذارند، ویا اگر به سلبیات استفاده از این سایت دست یافتند ما را نیز آگاه سازند، تا ما نیز مستفید شویم...


موفقیت هریک از شما و استفادۀ مزید از این فرصت آروزی من است...


 About the author

safisafa

an afghan student

Subscribe 0
160