عزت نفس یعنی چی؟

Posted on at
عزت نفس یعنی به خود باور داشتن به خود ارزش قایل شدن خود را شناختن و احترام نمودن شخصیت هر فرد در راستایی عزت نفس آن شکل میگیرد. عزت نفس یعنی انسان در دنیایی تنهایی خود چقدر به خود ارزش قایل است چقدر خود را دوست دارد به خود عزت میبخشد احساس بزرگی میکند خود را عزیز میشمارد این همه خود باوری انسان عزت نفس آن است اشخاص که تصور خوب در مورد خود ندارند نمیتوانند عزت نفس و اعتماد به نفس خوبی داشته باشند


 


 برای داشتن عزت نفس و اعتماد به خود نخست باید به وجود خود و حقیقت آفرینش خود نظر اندازید متوجه ویژه گی های و توانایی های وجود خود شوید .جایگاه انسان بودن خود را که در محضر خداوند رحیم دارید بفهمید درک کن که تو بهترین آ فریده ی خداوند هستی یعنی اشرف مخلوقات. چشم باز نموده قدرت های که خداوند ترا لایق اش دیده بیبین .


 


در وجود تو قدرت فکر کردن نهاده شده است تو هر کاری را که اراده کنی میتوانی خلق کنی وقتی خود را شناختی به ارزش خود پی بردی آن وقت است که میتوانید عزت نفس بالای داشته باشید چون دیگر به خود و قدرت های نهفته در وجود خود باور داری این جاست که قدم قدم به موفقیت ها نزدیک میشوی حال دیگر تو یک شخص شجاع هستی چون قدرت ابزار وجودت را یافته یی حال این عزت نفس توانمندی تو را در هر عرصه زنده گی وقتی تو به خود باور داشته باشی نه تنها زنده گی خود را بلکه میتوانی دنیا را تغیر دهی به خود باوری سبب ارتقا ئ انسان میگردد .


 


اعتماد به نفس به انسان شکوه میبخشد اورا از دیگران متمایز می سازد سعادت دنیا و آخرت را نصیب اش میکند اورا به قلعه های موفقیت میرساند .ترس را از آن دور میسازد  . به شما دوستان که این مطلب را میخوانید آرزوی اعتماد به نفس و عزت نفس بالا را میکنم تا همه ی شما اشخاص موفق زنده گی تان باشید


 


نویسنده : انوش بارکزیAbout the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160