آیا انسانهای معیوب ازشما کدام فرقی دارند

Posted on at


یقینا که همه انسانها از نگاه کرامت انسانی واحترام برابریکدیگراند.فرق نمیکند که این انسان معیوب است یاسالم؟انسان معلول هم مانند انسانهای دیگر میتواند غم وخوشی را درک کندوخوب وبد را فرق کند.تنها فرقی که درآنها دیده میشود فقط اینست که آنها به گونه های مختلفی یک یاچندین اعضای بدن خودرادست داده اند.وبنام معلول شناخته میشوندمعلولین نیز میتواننددرکارهای مختلف سهم بگیرندوفعالیت های گوناگون را انجام دهند.مانند قالین بافی،بوریابافی،گلیم بافی،نمد بافی، سوزن دوزی،کاشی کاری،نقاشی،خطاطی وغیره فعالیت ها سهم بگیرند.بسیاری از معلولین هستندکه از اکثریت افرادسالم در جامعه مفیدتر واقع شده اندیعنی توانسته اند که وظیفه انسان بودن خود را دربرابرجامعه ومردم آن به خوبی انجام دهند.انسانهای معیوب نیز از        نظرحقوقانسانی،اجتماعی واحترام با انسان های دیگر برابرهستند
کسیکه یک شخص معیوب را بنام معیوبیت آن میشناسدواز کارها وتوانای های او چشم پوشی میکند واو را مورد تمسخر قرار میدهددرحقیقت خودش ازلحاظ اخلاق،تفکر ذهنی وعقیده معیوب است.اگر یک شخص دربرابر توهین دیگران به معلولین خاموش باشد ودیگران به اشخاص معلول توهین کنندوآنهاراتحقیر نمایندواوشخص به آرامی بطرف آنها نگاه کندوبه این کار شان اعتراض نکند اونیز به جرم آنها شریک میشوند.چون این وظیفه هر انسان است که به آنهای که اشخاص معلول را مور تمسخر قرار میدهندوبه آنها توهین میکنند بفهماندکه توهین به معلولین توهین به مقام انسان وانسانیت است.چنانچه از امانی که انسان به دنیا میایددین اسلام به آن بدون ذزنظر گرفتن کدام فرقی بین انسانها به همه آنهاحق وحقوق مساوی تعین میکند .وبه همه شان از نظر کرامت انسانی حق یکسان میدهد
وفردباید از معلولین حمایت کند وآنهارا به انجام کارهای خوب تشویق نمایدودولت هم باید به این گونه اشخاص توجه زیادی داشته باشد وبه آنها فرصت های مناسبی را معیا سازدتا آنها بتوانند از همان استعدادی که دارند استفاده درست نمایند.وزمینه های مناسب رابرای آنها فراهم سازد تابکوشندوکار های خلاقی را منحیث یک شهروند دربهبود جامعه وکشور خود انجام دهندAbout the author

160