سیستم رای دهی در افغانستان:

Posted on at


سیستم انتخابات در افغانستان رای گیری بوده که اشخاص باتجربه وصاحب قدرت خودرا کاندید نموده وتوسط پروسه رای دهی به مقام مربوط انتخاب میشوند و  در سه جهت رای گیری صورت میگیرد:


1 - انتخابات ریاست جمهوری


2 – انتخابات ولسی جرگه


3 – انتخابات شورای ولایتی


سیستم انتخابات به گونه پنجاه برعلاوه یک بوده یعنی  کسی که پنجاه درصد برعلاوه یک رای را برد رئیس جمهور یا وکیل میشود.


چه کسانی شرایط رای دهی را دارند؟:


1 – کسانی که تابیعت افغانستان را داشته باشند


2- کسانی که سن شان از هیجده به بالا باشد


3 – کسانی که تازه از خارج به کشور خود باز گشته اند


4 – فرق نمی کند چه از طبقه ذکور باشد یا اناثکسانی که کارت رای دهی در دست دارند وبرای رای دادن به کاندید مورد نظر خود حاضر هستند باید هوشیار باشند که چه کسی را انتخاب کنند.


شخصی که رای می دهد بایدبه خواسته خود رای بدهد وهیچکدام مجبوریتی برای انتخاب شخص کاندید شده نداشته باشد.....


خصوصیات مراکز رای دهی:


1 - باید از تقلب در مراکز رای دهی جلوگیری شود


2 – از رنگ با کیفیت برای نشانه گذاری انگشت شخص رای دهنده استفاده شود تا اینکه شخص مذکور دوباره رای داده نتواند


3 – امنیت محل رای دهی باید تامین شد


 


متآسفانه امروزه بعضی تقلب کاری ها در پروسه رای دهی درکشور صورت میگیرد که دولت افغانستان باید از صورت گرفتن چنین تقلباتی جلو گیری کند تا باعث تباهی کشور نشوند.ملت افغانستان برای رای دهی باید آمادگی کامل برای انتخاب شخص سرنوشت ساز کشور داشته باشند .


درآینده نه چندان دور پروسه رای دهی در افغانستان آغاز خواهد شد به امید نتخاب دقیق شما ملت عزیز افغانستان یک افغانستان سربلند میخواهم
160