دهه نکبتبار و سیاه در افغانستان

Posted on at:بخش اول


دههء هفتاد نکبتبار ترین و شوم ترین و دهه مصیبت های وحشتناک و غم آلود است که هر گز از صفحات تاریخ کشور عزیز ما محو نخواهد شد و خاطرات آن سال ها بر روح وجسم ما سنگینی میکند. دهه هفتاد چون اژدهای آتش زا همه دار و نه دار اکثریت خانواده ها را در سطح شهرها و قریه جات به آتش کشید، خاکستر کرد و بر باد فنا داد و بدست فراموشی در تاریخ زمان سپردسال های دههء هفتاد (1370- 1380) روسیاه ترین سال ها در گذر زمان هستند. خرابی، ویرانی ها، بی امنیتی، بیسوادی و خشک سالی ها هدیه و تحفه این سال های پر آشوب و تر سناک است. دههء شصت (1360- 1369) با همه مصایبش وضع مشخص داشت مبارزهء مردم بر علیه اشغال گران بیگانه بود اما در دههء هفتاد آتش فشان های سال های جهل، بیسوادی، عدم آگاهی، بیعدالتی و بی اتفاقی ها بهرفوران در آمده و گرد و غبارش بر جهان سایه افگنده شعله هایش استوارترین ستون های اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و اقتصادی ما را ویران و به حالت واژگون در آورده و به طوفان حوادث روزگار سپرد. اشتباهات و بی اتفاقی ها دونسل ما را به خاک و خون کشید.زمان آن رسیده که به شما نسل های موجود یاد آوری نمایم، مصیبت ها و ناهنجاری ها گذشته را نیاز ماید و تکرار نکنید. چکیده ئی از خاطرات یک هموطن گرامی را که ارسال فرموده اند به خدمت خواننده گان محترم تقدیم میدارم


ادامه دارد160