مطالعه

Posted on at


مطالعه ذهن انسان را روشن میکند وقدرت تفکرواندیشه اورا دوبرابرمیسازد.یک انسان متفکرودانا


باانسان نادان به گفتاروبرخوردمناسب فرق میشود.با مطالعه وجستجوانسان خدارا میشناسد وکسی که


خدارا شناخت خودرامی شناسد.دانش انسان را وادارمی کند تا راه درست وغلط رااز هم تشخیص دهد


مطالعه کتاب های گوناگو ن علمی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،وغیره به انسان روش زندگی کردن با


مردم واجتماع وطرزبرخوردبا افرادجامعه رانشان میدهد ودیدانسان رانسبت به مسائل هاتفی بازمی کند.انسان که مطالعه می کندبادانش خود می تواند انسانها وهمنوع های خودرابه اسلام ایمان به  وطن


دوستی،صمیمیت،دانش وتربیت دعوت کند.مطالعه درهرزمان و مکان مفید است اماعدۀ زیادی از انسانهاهستند که از مطالعه دوری میکنند.ولی دنبال مادیات وامور روز مره خودمیروند چنین است


که دراطرافشان چی میگزرد وچطور زندگی کنند وچطور به موفقیت برسند وخودرابشناسند ویگانه


رمز موفقیت انسان مطالعه وپشتکاراست .انسانهای دانشمند وبزرگ که کشفیات واختراعات بزرگ


راانجام دادن همه ازنعمت مطالعه بوده ومطالعه انسان را مشهورمیکندویک راه تشویق به اشخاص


میشودکه از مطالعه دور هستند.امیدوارم که فرزندان این مرزوبوم با مطالعه ودانش که کسب می


کنند بتوانند به کشوروجامعه رنج کشیده خودکمک کنند ونام افغانستان را زنده نگه دارند.About the author

160