منبع بدبختی در زندگی دروغ است

Posted on at


 


دروغ گفتن یک خصلت منفی و مذموم است که منشاآن حالت روانی انسان است به این معنی وقتی که یک فرد در زندگی دچار مشکل شد و نتوانسته که کار را انجام بدهد این حالت بروز میکند.


مثلا شخصی دچار مشکلات اقتصادی است اگر در کار نقص میکند به حالتی میرسد که حتا به خانواد خود دروغ میگوید و وعده های کاذب میدهد و یا یک شخص دچار کار بدکاری میشود برای نجات خود مجبور میشود که دروغ بگوید  و یا به وعده های امروز فردا میپردازند وبا این گونه افراد دچار خود کم بینی میشوند


.


بشتر اینگونه بلوف و دروغ ها در هنگام انتخابات دیده میشود ولی این برای همگان هویدا است که دروغ یک پدیده مذموم و ناپسند است آن چنانکه از وی به عنوان دشمن خداوند یاد شده است قسمیکه خداوند کریم در قران شریف میفرماید(الکاذب عدوالله)


حال معلوم گردید است  که اگر دروغ گفتن در عالم ظاهر هم پیامد منفی دارد ولی سر انجام اثر وضعی در وجود انسان هم دارد که وجدان انسان را ناآرام و در مقابل وجدان شرمنده و خجل میباشد ووجدان بیدار او او را همه شکنجه میدهد.


انسان دروغگو آبرو حیثیت در اجتماع نداشت و همواره مورد تنفر مردم است و به خصوص اگر دروغ طوری باشد که ضرر و زیان اجتماعی داشته باشد و برای حیات مردم را تحدید نماید حتا خداوند(ج) و تزویر آنرا در ردیف شرک قرار داده است


.


از بزرگترین خطا های زبانی دروغ میباشد که به دروغ عادت کردن است گاهی است که در اثر سهل انگاری دروغ میگوید به موضوع اهمیت نمی دهد ولی این دروغ گفتن کم کم برای عادت دایمی تبدیل میگردد ولی دروغ گفتن اصل هدف نیست بلکه عادت کردن نمی تواند از دروغ خود داری کند.


پس بهتر است که انسان از اول از دروغ خود داری کند هر چند که مسله بسیار کوچک و جزیی هم باشد تا آن به عادت تبدیل نگردد زیرا اگر عادت تبدیل شود بسیار دشوار خواهد بود که موفق به ترک شود و به زودی نمی تواند که یک شخص آنرا ترک نماید.


دروغ گفتن به هر نحوی که باشد از گناهان کبیره بشمار میرود حتا اگر از روی شوخی و مزاق هم باشد اما بعضی هافکر میکنند که با دروغ گفتن جلب توجه مردم میخواهد قرار بیگیرد اما در حالیکه این بزرگترین گناه می باشد.حال که فهمیدم که دروغ از بزرگترین گناه و باعث بی وقاری انسان در جامعه میگردد پس سعی کنید که از این خصلت های منفی و ناپسند به دور باشید این نتیجه دروغ است که زمینه های شکست را فراهم می کند حال این گونه برخورد که مردم را غافلگیر کند حتی اگر عمدی هم نداشته باشد یک عمل احمقانه است که آنرا برای مردم انسان بیان نماید.


پس کوشش نماید که همیشه خود را به راست گفتن عادت دهید تا همیشه سرفراز و سر بلند زندگی نماید و مورد احترام همگان واقع شوید


نویسنده عبدالقهار کبیریAbout the author

160