محرم

Posted on at


 


ماه نور ,ماه عشق,ماه التماس در نزد خدا ماه قبول دعاها محرم آمد


روز تاسووا روز عاشورا.......


ماهی که هیچکس نمیتواند گریه اش را از هیچکس پنهان کند نمیتواند


فریادش را در گلو بغض کند ماهی که دیگر هیچکس آرام نمیماند.


محرم ماه پر از فریاد,شور و ماتم ماهی که حتی طفلان نیز درین ماه


آرام ندارند.


محرم ماهیست که در آن نذر بدون ریا داده میشود اشک از صدق


دل میبراید و فریاد از ته دل حقیقی و بی ریاست.


من عذادار حسینم سیه پوش حسینم و ماتم گیر حسینم............


همه جهان همه مسلمانان باید عذا دار ماه محرم باشند..


حسینی بودن شیعه و سنی ندارد حسین نواسه پیامبر خداوند{ج} است


همانطوریکه پیامبر {ص} را دوست داریم باید آل و اهل او را دوست


داشته باشیم همانندی که خود پیامبر اسلام {ص} آنان را دوست داشته اند.


قسمیکه پیامبر{ص} میفرماید:


      {حسین منی و انا من حسین}فرا رسیدن ماه محرم را بر تمام مسلمین تسلیت عزض میدارم صلوات بر


محمد و آل محمد...........التماس دعا


...............


.


 


نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160