مهم ترین ضرورت

Posted on at


ضرورت اولیه یا آب از اساس های اصلی برای زنده ماندن انسان ها است که بشر ممکن است بدون غذا برای مدت طولانی زنده بمانند اما بدون آب نمی توانند به زندگی شان ادامه دهند انسان در استفاده و در موارد مختلف به آب ضرورت دارد که مهمتر از همه برای آشامیدن


و فعالیت های روزانه و آب که برای نوشیدن و فعالیت های روزانه استفاده می شود باید آب شیرین باشد و میدانیم که 3/4 حصه سطح زمین را آب تشکیل داده است اما متاسفانه فیصدی زیاد آن را آبهای شور دربر گرفته است یعنی آب که  میزان نمکهای آن کم باشد (آب شیرین) حصه کمتر را دربر دارد و آبهای اوقیانوس ها و بحیره ها شور هستند


و برای اینکه مورد استفاده قرار گیرد باید تصفیه گردد که این امر به سرمایه گذاری ضرورت دارد پس بشر ناچار است به آبهای شیرین موجود در سطح زمین اکتفا کند و انسانان باید در مصرف آب صرفه جوی کنند چون که آب ابحار به هیچ صورت غابل استفاده نیست انسانان از آب در موارد مختلف استفاده می کنند در نوشیدن فعالیت های روزانه زراعت و تولید برق ودر صنعت نیز مورد استفاده قرار می گیرد پس باید با استفاده از روش مناسب و صحیح از ضایع شدن آب جلوگیری شود و در اکثر مناطق جهان آبها به کنده های یخ تبدیل شده اند
About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160