ورکشاپ انکشاف راهکارهای کاهش آزار و اذیت زنان ایجاد شد

Posted on at


زن گوهری پاک و لطیف، زن فرشته ای مهربان و صبور است که خداوند آن را برای تکمیل خلقت جهان آفریدو برای آن ارزش زیادی قایل شده. زن هم همانند هر انسانی دارای حق و حقوقی ست که هیچوقت به حقوق آنان احترام و اهمیت داده نشده است!

زن یک واژه غریب و مظلوم اما مهربان است در پس هر ستم هر انسان زن با لبخندی میگذرد و تلخ ها را تحمل میکند تحملی که گاه از یک انسان فراتر است شاید این زن در جامعه کسی باشد که خود با دست های پینه بسته جامعه را هدایت میکند سوی جای برای پیشرفت انسان ها اماهمیشه حقوق خودش پایمال است...در اوج بی رحمی سرکوب اش کردن و کوبیدن اش به چه جرمی؟ شاید جرمی که خود در بند گشان نفهمد ولی با هر بار سرکوب کردنش روحه اش را آزردن مانند سنگ صافی که هر بار با میخی رویش خراشی میکشند به تمسخر ولی این سنگ همان سنگ صبور است مثل یک زن با دست های پینه بسته که شب گشنه میخوابد ولی فرزند خود را سیر نگه میدارد. زن سنگ صبور یک جامعه است که با همه سختی و سستی های زندگی میسازد.

دیروز به تاریخ 21/8/1392 ورکشاپی به نام انکشاف راهکارهای کاهش آزار و اذیت زنان توسط  مرکز تحقیقات روانشناسی فکر با حمایت مالی جامعه باز  برگزار گردید که  سخنوران حاضر در این جلسه خانم فتانه گیلانی (رئیس مرکز زنان افغان و فعال جامعه مدنی)، استاد مریم احمدی (دانشکده روانشناسی ، پوهنتون کابل)، داکتر بیدار (مسئول مطبوعاتی حقوق بشر) و آقای پاینده نیک (رئیس اجرائیه موسسه تحقیقات روانشناسی فکر) بودند.

که سخنوران هر کدام به ترتیب سخنان خود را ارائه کردند پس از آن شرح حال خانوم معلولی از سوی نماینده موسسه also)) سرگذشت یکی از اعضای آن موسسه را به خوانش گرفت و چند تن از تصاویر آن را به نمایش گذاشت.

بعد از آن خانم شیدا شریف شرح حال چند تن از زنان و دختران را به خوانش گرفت که هر شنونده ای را متاثر می ساخت...

داستان دختری کوچکی که بخاطر بردن بولانی به خانه عمه اش از طرف شوهر عمه اش مورد تجاوز قرار گرفت و بخاطر اینکه کسی این موضوع را نفهمد شوهر عمه اش او را از بالای بام انداخت تا کسی به او شک نکند.

و داستان زنی حامله که روزی در وقت رفتن به سر وظیفه از طرف یک موتور سیکلتی مورد آزار قرار میگیرد و زن بخاطر دفاع از خود خشتی را به طرف مرد سوار بر موتور سیکلت پرتاپ میکند و آن مرد زن را به سیلی میزند.

و داستان دختری که وقت برگشتن به خانه مردی او را با زدن حرف های زشت آزار میداد حرف هایی که با زدن آنها آبروی و عفت دختر زیر سوال رفت....

بعد از خواندن داستانها فیلم مستندی به نام سکوتم را نکن باور را نمایش دادند که فیلم ساز آن سحر فطرت بود.. این فیلم نشان دهنده آزار و اذیت های زنان در سرک ها، موتر ها و... بود. زنان به هرگونه ای که باشند بازهم مورد آزار مردان قرار میگیرند!

در انتها ورکشاپ با انحام یک کار گروهی به پایان رسید که گروپ ها موظف بودند دلایل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، پیامدهای آزار و اذیت، راهکارهای کاهش آزار و اذیت را بنویسند و سر گروه ها حاصل کار گروهی را ارائه دادند.

ورکشاپ خوب و سودمندی بود ... امیدوارم باز هم از این نوع ورکشاپ ها ایجاد شود و هم چنان از حقوق زن ها حمایت شود!

 

"زهـــرا ابـراهیــــمی"

 About the author

zahra-ibrahimi

she is Zahra Ibrahimi. she is 19 years old. she is graduated from school in 2011.and now she is studding computer science in AIT institute and also she is working in Film Annex as a blogger.

Subscribe 0
160