از یک دست صدا بلند نمیشود

Posted on at


                                      


یک  روزی استاده درصنف مسابفه ای انجام داده ظرفی اب یک توته صابون ویک قوطی جوهرخود نویس اورد بچه ها را به صف کرد ومسابقه شروع شد قرار بود هریک از بچه ها دست خود را که قبلا جوهری شد بود بدون کمک کسی وبدون کمکدست دیگر با اب وصابون پاک کند به این صورت که راست دست ها باید دست راست خود را جوهری کرده وبا همان دست جوهر را با اب وصابون پاک می کردند وچپ دست ها به همین ترتیب برای هر کس زمان گرفته می شود ودر پایان هر کس که زمان


 


کم تری صرف کرد بود ودستش را نیز پاک تر شسته بود برند اعلام می شد مسابقه خلاص وبرند مشخص شد اما هنوز مقداری جوهربین انگشتان دست فرد برنده باقی مانده بودوبه طورکامل پاک نشد بوداستاده که نفراخرراکه زمان بیشتری صرف کردهودستش کمترپاک شد بود اورد واین بار اجازه داد تا ازهردودست خود برای پاک کردن جوهر خود نویس استفاده کند زمان گرفتند ودیدند در زمانی بسیارکم ترازنفراول دست خود را کاملا پاک نمودوهیچ اثری ازجوهر برروی دستش نماند معلمبچه ها را جمع کرد وبه ان ها گفت دیدید ما همه  مثل ان دست هستیم اگرروزی همه ی عزم خود را جزم کنیم که درون خود را پاک کرده وشستشو دهیم بازهم جاهایی باقی می ماند که دستان ما به ان نخواهد رسید اما اگریک دوست خوب وصادق مثل ان دستمان وجود داشته باشد خیلی راحت تروبهتر می توانیم خودرا اصلاح کنیمAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160