(8 مارچ )روزتجلیل از مقام زن....

Posted on at


 

از آنجائیکه مغلق ترین موجود در آفرینش انسان است آفریدگار بی مثال ,لایزال زنان را نهایت شگفت انگیز آفریده است .حسن صورت زنان جلوه گاه نور خداست وکشش طرز نگاه های زنان بیانگر راز های این شگفتی است .بها عفت ،معصومیت زنان بی انتهاست.احساسات رقیق وعطوفت پاک زنان هنگامی که به جایگاه مادر میرسند ؛مظهر صفات الهی درروی زمین در خلقت می شوند .

دل های شان مهر عشق خدا می شود وآغوش گرم شان پر از مهر ووفا میگردد بعد از خدا مادرانند که ایجاد گر هستی بخش بشریت هستند.خالق بی همتا شکیبائی را در سرشت ونهاد زنان به آزمون گذاشته است وعشق را در دلهای شان به ارمغان نهاده است .راز تسلسل رفت وآمد آدمی زاده گان فقط در مقدم خلقت زن نهفته است.

آنچه پرورد گار در هویت زن آفریده است در هیچ موجود دیگری حتی جنس مرد نمیتوان سراغ نمود با آنکه در خلقت زن ومرد از هر جهت در ابعاد مختلف تساوی واعتدال رعایت گردیده است بنأ بر فرموده پیامبر بزرگ اسلام: (هیچ انسانی از انسان دیگر برتری ندارد مگر بر فضل ودانش خویش ،هر آنکس عالم تر است ،افضل تر است.) در اینجا جنسیتت مطرح نیست ،کلمه انسان ذکر گردیده است پس هر آنچه امروز دراین جهان پهناور در مورد شان وعزت حیثیت شان و شخصیت والای زن هتک حرمت صورت میگیرد ناشی از تنگ نظری ,کوتاه فکری وعدم آگاهی ما انسان ها از جایگاه ملکوتی زن وفلسفه خلقت آن میباشد واین جفا نا بخشیده نیست که آگاهانه ونا خود آگاهانه در حق زنان رواء داشته میشود .

در دنیای شرق وغرب این کره خاکی عده از مردان با  دو شیوه کاملاً متضاد بر شئونات و ارزش های معنوی و حقوقی زنان برخورد نا مناسب نموده و در قلمرو عدالتی که در هویت زنان و در آفرینش رعایت شده تاخت و تاز بی شرمانه و جاهلانه می نمایند.

در کشور های غربی که مهد تمدن بشری در آغوش سعادت وخوشبختی زیر شعار آزادی و دیموکراسی و تساوی حقوق زن و مرد ومصئونیت حقوقی فرد در جامعه میباشد گروهی فلک زده و مفسد فی الارض دختران و پسران نوجوان را که درداغترین  مرحله سنی قرار دارند همچنان زنان را با نهایت وقاحت زیر نام آزادی به فساد می کشانند تا آنجاییکه اشرف مخلوقات بودن انسان را زیر سوال می برند و با لعکس در مشرق زمین عده یی بی خبر عالم نما زیر نام سنت های نا پسند خود شان زنان را اسیر دام خرافات نموده و حقوق شان را  پای مال می سازند.

این هر دو شیوه نا درست و غیر انسانی که برخواسته از دو فرهنگ متضاد افراط و تفریط در نحوه دیدگاه مردان نسبت به زنان است از نظر دانشمندان و آئین های مختلف دنیا مردود بوده و عقیده بر آنست که هرگاه خرافات از سنن نا پسندیده فرهنگ شرق و فساد اخلاقی  را از آزادی و تمدن فرهنگ غرب حذف نماییم حرمت، عفت و جایگاه شامخ زن را در جوامع بشری احیا و اعاده حیثیت و هویت نموده ایم.

قابل تذکر می دانم که 8مارچ تنها روز تجلیل از حرمت گذاشتن به مقام زن نیست بلکه هر روز و هر لحظه زنده گی بر وی ارج گذاشتن به شخصیت زنان و مادران می توانند قناعت بخش باشد و بر مردان است که شهامت آنرا داشته باشند تا در مورد رعایت حقوق انسانی زنان از محور گفتار بر آیند وبه آن چه شایسته و سزاوار جایگاه ملکوتی زنان  است  مصداق عمل بخشیده و با  درک و مسئولیت وجدانی و انسانی خویش به آن بپردازند.

 


(راز خلقت زن )

فلسفه  خلقت  زن  راز بقای  آدمیست

داعیهٔ حرمت زن اصل بهای آدمیست

عاطفه و الفت زن مشق سفیر عاشقان

درس کتاب زندگی مهرووفای آدمیست

سینهٔ  بی کینهٔ  آن  حسرت  آئینه  بود

نفرت  دیرینهٔ  آن  رمز فنای  آدمیست

نور فرشته  میدمد از افق  صورت  زن

موج نگاه مادران درس حیای  آدمیست

عفت زن زیوراوست همت زن باوراوست

منصب و جایگاه زن بعد خدای آدمیست

غنچه بشاخ گل شود غوره بتاک مل شود

دامن  پاک  مادران مهد غنای  آدمیست

حسن طبیعت است اگر  خلقت  آفریدگار

صنعت دست مادران نقش رسأ آدمیست

«دایم» اگر زبون شود زن زجفای آدمی

خاک بسرشودبشرزانکه خطای آدمیست

«دایم»

شعرازپدرعزیزم دربزرگداشت از روز زنAbout the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160