تعلق مالیات

Posted on at


                                                     


در رابط به تعلق مالیات  باید گفت که مالیات مهم می باشد هدف یک نظام مالیاتی تنها این نیست که درامد های زیادی برای دولت جمع اوری کند هدف ازکسانی می باشد که بیشترمی تواند بار انها را تحمل کنند به عبارت روشن تر. هدف . توزیعدرست ومناسبی از بار مالیاتی در جامعه است  این مگربا کوشش درجهت دهی بارمالیاتی بطور مناسب ممکن نمی باشد باید بفهمیم که چه کسانی مالیات را سروقت میدهد باید فهمید که ایا مالیات را خواهید پرداخت تمام شان. را ایا می تواند تمام


 


مالیات شان را بپردازد با اهمیت است در مالیاتهای مستقیم .شناسایی جای تعلق. اسان بود ولی در مالیاتهایی غیرمستقیم این قسم نیست دریک نظام مالیاتی که هدفش توزیع عادلانه تردر امد وثروت سطح رفای اجتماعی است تعیین تعلق اهمیت فراوان دارد در چنین نظامی بطورکلی باید مالیاتها را ازثروت مندان واغنیا گرفت وبه فقرا کمک نمود 


 


                                                                              بهمن بارکزیAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160