چرا ما امروزه به سیاست علاقه ی بیشتر داریم ؟

Posted on at


از سالیان متمادی بدین سو نظام دنیا به شکل پیچیده ای تغییر کرده است. همه روزه جهان و جهانیان دستخوش تحولی جدید می شوند، خواسته یا ناخواسته. هر آنی امکان اتفاق افتادن موضوع هایست که میتواند نقشه ی سیاسی جهان را تغییر بدهد و زندگی جهانیان تغییر یابد. کشورها پیشرفت می کنند و بعضی کشور ها هم سال ها به عقب بر می گردد؛ عده ای به سروری دنیا می رسند و کسانی هم به خاک کشیده می شوند. اینها و اکثر مورد های دیگر به شکل مستقیم و یا هم غیرمستقیم ارتباط تنگاتنگ با سیاست و سیاست بازی های سیاستمداران دنیا داردروی هم رفته مسله ی بارز و حیاتی موضوع اقتصاد کشورهاست که زیربنای تمام موضوع های مرتبط به یک کشور می باشد، به همین صورت اقتصاد زیربنای سیاست نیز است، اما از این معقوله نمی توان چشم پوشی کرد که روبنا نیز تاثیر به خصوص خود را بالای زیربنا دارد و آن هم چه روبنایی               (( سیاست ))، مسله ای که دنیا را می چرخاند و به هر سویی که بخواه می کشاند. بله ، اقتصاد و سیاست ارتباط ناگسستنی ای دارد و لازم و ملزوم و مکمل یکدیگر است؛ این به معنای آنست که استقلال اقتصادی باعث ایجاد استقلال سیاسی می شود و از جهت دیگر با داشتن اقتصاد قوی می توان که به هدف های سیاسی خود برسی. از جانب دیگر سیاست ها هم به صورت قطعی در توسعه ی سیاسی، ایجاد و برقراری نظام اقتصادی نقش عمده را بازی می کند.سوال اینجاست که چرا نه تنها سیاست پیشه ها به سیاست علاقه دارند؛ بل توده های عامه ی مردم نیز به سیاست علاقه ی ویژه ای دارند؟


جواب این سوال نیز برمیگردد به مسله ی اقتصاد. امروزه همه ی مردم متوجه ی این هستند که چطور می توانند اقتصاد خوب داشته باشند تا زندگی مرفع را برای خودشان مهیا بسازند و رویا های خود را حقیقت کنند. مردم شعور سیاسی شان تاحدی بیشتر شده است و این موضوع را درک کرده اند که هر تغییری که در دنیا رخ می دهد و هر برنامه ای را که سیاستمداران کشورشان و سیاستمداران منطقه و فرا منطقه ترتیب می کنند تاثیر مستقیم بالای وضع اقتصادی کشورشان دارد، روی این هدف در افغانستان کشور عزیز ما دیده می شود که اکثر مردم علاقه ی خاص به سیاست پیدا کرده اند و می خواهند که ظرفیت های خویش را در زمینه بالا ببرند و طرز اقتصادی و برنامه ی کلی خویش را مطابق آن عیار کنند و قربانی سیاست بازی های سیاستمداران نشوند و  حتا در صورت امکان عامل تغییر در آن شوندموضوع اقتصاد بسیار مهم است زیرا تمام موضوع های جامعه نظیر رفاه اجتماعی، صلح و ثبات، امنیت اجتماعی و در کل پیشرفت زندگی شخصی، اجتماعی و ترقی سرتاسری.


بنابرین انگیزه ی علاقمندی توده های به سیاست همانا مسله ی اقتصاد است که زیربنای تمام مورد هاست و هدف از آن هم این است که سرو پا گوش متوجه ی سیاست بازی ها با تمام بغرنجی اشت باشند  و همیشه چون عسکری در جبهه ی جنگ آماده ی تحول ها باشند و مطابق آن برنامه ریزی کنند.


فرزاد صالحیAbout the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160