برادر ، دیگر جنگ بس است

Posted on at


 


 


جنگ بلای خانمانسوزی است که اگر در یک منطقه مشتعل گردد ،نه تنها دشواری های فراوان و خسارات جبران نا پذیری را در تمام عرصه های زنده گی ساکنان ان منطقه وارد میکند بلکه ملیون ها انسان بیچاره را از خانه و کاشانۀ شان آواره و بیجا  ساخته  یا هم در حلقوم مرگ و نیستی فرو میبرد و فضای زنده گی را برای مردم اختناق آور، طاقت فرسا و غم انگیز میگرداند  بل هموطن   طرف مقابل درگیر در جنگ که  توسط دشمنان خاک و وطن ما  با استفاده از بی پذیر ی  و تباهی در امان نمانده  یکمقدار از زنده گی را در آتش جنگ از دست  میدهد زیرا افغان های ساکن در ین کشور برادر هم اند . افغانستان خاک و وطن وخانه مشترک همۀ افغان هاست سوادی و سادگی به این کار کشا نیده میشود نیز از این آسیب.


مردم مسلمان و سلحشور ما که مدت زمان مدیدی است در آتش و باروت میسوزند واز نعمت تعلیم محروم بودند  ویا هم از مهاجرت به وطن آبایی شان با یکعالم امیدوار ی عو دت کرده اند دشمنان سو گند خوردۀ مردم مراکز تعلیمی را که قر آن کریم نیز  دران شامل است به آتش میکشند که این خود  در مغایر ت با تمام اصول  و آموزشهای دین مبین اسلام است  معلمان پاک نهاد را به شهادت میرسانند و با این اعمال وحشت زا باعث بد بختی او لاد وطن میگردند . 


بدبختانه که در اثر تحریک و عناد همسایه ها و دشمنان  سوگند خورده وطن و مردم ما هر روز مصیبت های فراوانی را مردم ستم دیدۀ ما تحمل میکنند کهجز تباهی ثمر دیگری ازان متصور  نیست


پس ای هم وطن عزیز من ، جنگ وبرادر  کشی بس است نتایج غم انگیز این جنگ لعنتی و تحمیلی از سوی دشمنان من و تو و دشمنان قسم خوردۀ خانه و کاشانۀ من و تو زیانهای جبران ناپذیر فراوانی را متوجه اولاد من و تو ، و دار و ندار من و تو میسازد که از آن هیچ سودی جز برای دشمنان تاریخی این سر زمین ، به مردم ما  میسر نیست  .


ای هموطن  ، بدان که بر اثر پلان های  شوم و خاینانۀ دشمنان من و تو با توطئه چینی دستگاه های استخباراتی دشمن وبا استفاده از بیسوادی و سادگی ، هر روز  فر زند این مرز و بوم به بهانه های مختلف به جبهات جنگ کشا نیده شده به سوی هلاکت وتباهی سوق میگردند هستی و سلامتی جسمی و روانی شانرا از کف شان  میربایند.


برادر ، جنگ و برادر کشی برای من و تو و نسل های بعدی هیچ مفادی ندارد و تنها و تنها آب ریختن به آسیاب دشمنان تاریخی و قسم خوردۀ پیشرفت و ترقی کشور ما و ضد آرامش مردم ماست.


هموطن ، : بیائید هنوز هم زود است از گذشتۀ اعمال شوم و تفرقه انگیز دشمنان خاک و وطن و مردم خود  عبرت بگیریم و بیش از این به رخ یکدیگر خنجرنکشیم و بی جهت خون پاک و گلگون همدیگر را نریزانیم.


ای برادر ، بیائید که با هم یکی شویم و چون دژ پو لا دین در مقابل دسایس دشمنان خاک و وطن بایستیم عوض اینکه اطفال صدمه دیده و آینده سازان را از اثر ماین های کنار جاده یا انفجارات و انتحارات معلول و معیوب سازیم به فکر عمران و آبادانی ،  کشور جنگزدۀ مان  شویم برا ی تر قی و تعالی  مام وطن بکو شیم بر پلان این کوردلان سرزمین شیر مردان،  نفرین بفرستیم و به این قساوت و بی رحمی  علیه هم  نقطۀ پایان  بگذاریم و به ندای صلح و آشتی  که برا ی ما سعادت و بهزیستی ، عزت و افتخار و رو شنی بیاورد لبیک بگوئیم نه صلحی که ما را خوار و ذبون  بسازد   ودر ازاء آن دستا ورد های چندین ساله خود را از دست بدهیم و قربانی امتیاز دهی به دیگران شویم.


 


 About the author

hamidullahhamidi

My name is Hamidullah hamidi, I am studying journalism Faculty at Kabul University and working as a Writer at Filmannex, I love Afghanistan and its citizens, I like Afghannistan National football team .

Subscribe 0
160