اسلام

Posted on at


 


قسمت دوم


اساس اسلام توحید و یکتا پرستی است و این دین بخاطر تکمیل شدن ارزش های اخلاقی نازل شده است قسمی که پیامبر بزرگوار ما گفته است که اسلام امده تا مکارم اخلاقی را در  جامعه نهادینه سازد . از این رو شریعت بخاطر تکمیل این ارزش از کلمه های مانند: شخصیت ،کرامت ، صله رحم داشتن، شکسته نفس بودن ،متقی بودن و امثال آن که پیغمبر ما انرا در زندگی خود به اثبات رسانید رکن دوم اسلام نماز است که به راز و نیاز گفته شده وروز پنج وقت با خدای خود سخن میگیویم بخاطر ادا کردن نماز قوانین  مختلف چون وضو یعنی پاک بودن تن ، پاک بودن جای از اساسات مهم در نماز استبهترین مکان برای ادای نماز مسجد که خود مکان خدا در روی زمین است و این مکان برای اتحاد و هم پذیریی مسلمانان ساخته شده است و این تقدس بخاطر نزدیک شدن مسلمانان به مسجد داده شده است ور نه خدا در هر جای است و هر در جا نماز خوانده میشود این است اسلام مقدس  روزه وقت مشخص برایش تعین شده که  درهر سال به مدت یکماه در رمضان، مسلمانان که توانایی گرفتن آن را دارند  فرض میباشد این روزه بخاطر تزکیه نفس سر کش میباشدزکات که یکی از ارکان مهم اسلام شناخته شده است بخاطر نظم اقتصادی جامعه بالای افراد که توانایی مالی دارند فرض شده است تا به افراد مستمند کمک شود و زندگی خود را به پیش ببرد تا مبدا نظم جامعه از بین نرود و  افراد مستنمد بخاطر پیش برد زندگی خود به کار های هم چون سرقت ، قتل ، دست نزنند اخرین رکن دین ادا نمودن حج است که تمام مسلمانان بخاطر مناسک حج در کشور عربستان سعودی گرد هم جمع شده و این رکن مهم را انجام میدهند اما حج تنها یک رکن دینی نیست حج بخاطر شناختن بهتر مسلمانان و بهتر شدن روابط مسلمانان جهان بسیار ارزش دارد


 آنجا را که  کعبه مینامند یعنی دیدار از خانه خدا
About the author

160