حفاظت محیط زیست

Posted on at
ما در هر جای که زنده گی میکنیم باید از محیط زیست خود حفاظت کنیم . چی باعث الودگی هوا میشود؟ و چگونه از الوده گی هوا جلو گیری نمایم ؟ چگونه از محیط زیست خود حفاظت نمایم ؟ و چگونه مانع کثافت در محیط زیست خود شویم؟


 


در قدم اول اب و هوا توسط وسایط ترانسپورتی خیلی کهنه و پراز دود ، بخاری های زمستانی، ذخایر طبیعی ، ایجاد تاسیسات فلز کاری و غیره الوده میشود .اگر مردم ما در قدیم جنگلات ،زمینهای زراعتی، منابع آبی ، توسعه صحرا ها و غیره چیز های که باعث حفاظت محیط زیست می شد . در چند ده جنگ انها  را تخریب نمی کردند ،ما می توانستیم یک محیط پاک و صاف داشته باشیم. حالا ما با کمک های زراعتی و مردم خود می توانیم از محیط و الوده گی اب و هوا حفاظت کنیم . با ازدیاد سرسبزیها ما میتوانیم از الوده گی آب و هوا جلو گیری نمائیم .


 


ما وقتی میتوانیم که از محیط زیست خود حفاظت کنیم که  خود ما بخواهیم. مثلا  بعضی از خانواده ها هستند که مواد زاید غذای که به صحت ما بسیار مضر است و سبب الودگی هوا میشود ، در روی کوچه های عمومی می اندازند. پس باید خود ما از محیط که زندگی میکنیم حفاظت کنیم تا باعث امراض گونا گون نشود. پس اگر اشخاص که این عمل را انجام میدهند انها را بفهمانیم و خود ما هم از محیط خود حفاظت کنیم ما میتوانیم که یک محیط پاک داشته باشیم .


 


در راستای حفظ محیط زیست ما تمام مردم باید نقش ارزنده داشته باشند ، ما اگر بخواهیم یک جهان سالم داشته باشیم باید در حفظ محیط زیست توجه جدی داشته باشیم. مثلا در پاک نگهداشتن مکتب ، خانه ، شهر ، کوچه  تلاش جدی نمائیم و از انداختن کثافات بر روی سرک ها ، از قطع نمودن جنگلات جدا خود داری نمائیم. چرا که حفاظت از محیط زیست وظیفه هر فرد است.


 


نوسنده : انوش بارکزیAbout the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160