وضعیت صحی درافغانستان:

Posted on at


همه ما میدانیم که نظافت جزء ایمان استوضعیت صحی در افغانستان روز به روز روبه خراب شدن است چرا که جمعیت درین کشور روبه  افزایش است و همچنان آلودگی هوا به علت روز افزون وسایط نقلیه افزایش یافته است.


 


امروزه درجهان نظافت یکی از نکته های مهم زندگی روزمره بشمار میرود.چون اگر وضعیت صحی درستی در جامعه نباشدافرادآن جامعه به  امراض گوناگون مبتلا می شوند مانند:


اگر آب ایستاده درب منازل را ازبین نبریم باعث جمع شدن انواع و اقسام حشرات مضر مخصوصآ پشه ملاریا میگردد وامراضی چون ملاریا ،پیچش خونی و غیره... افراد آن محل را مبتلا میسازد
و یا باید از آلودشدن هوا جلو گیری نماییم مانند اینکه: بجای موترهایی که ازمواد سوخت تخریب کننده هوا استفاده میکنیم ازموترهای گازسوز استفاده کنیم تا امراضی مانند :نفس تنگی وغیره... افراد جامعه را مبتلا نسازد.درافغانستان نکات ذکر شده به ندرت رعایت میشود، نه نظافت اطراف خانه خودرامتوجه میشوند و نه نظافت داخل خانه خودرا متوجه هستند .ازغذا های ناسالم بیرون از منازل استفاده مینمایند.ازمواد خوراکه که تاریخ مصرف آن گذشته است دکاندار ها بفروش رسانده ومردم هم از آن مواد بی کیفیت استفاده میکنند و خود و خانواده خودرا به بیماری های شدید مبتلا میسازند،همچنان دیده میشود که شاروالی هم برای جلوگیری ازین تخلفات پیشرفت چشم گیری نداشته است.زمانی میتوان یک جامعه سالم داشت که افراد آن جامعه برای نظافت محیط زیست خود و مناطق دیگر کوشا باشند زیرا اگر این نکات را رعایت نکنند در حقیقت سلامتی خود،خانواده خود و همچنان سلامتی دیگران را به خطر مواجه  میسازند.آرزومندم که شما خواننده گرامی پیام رسان این موضوع مهم به ملت عزیز خود باشید.160